DEN DA!

BT - - POLEN - DANMARK -

men desva­er­re var der ik­ke me­get af det at se på ba­nen. Og nem­me­re blev det ik­ke af, at de pol­ske stjer­ner ram­te da­gen. Sto­re de­fen­si­ve kva­ler Po­lak­ker­ne hav­de in­den kam­pen an­ført af land­stra­e­ner Adam Nawal­ka sig­na­le­ret klart og ty­de­ligt.

»Vi skal vi­se, det er vo­res hjem­me­ba­ne,« lød det.

Men Polen stod dybt i ba­nen fra før­ste fløjt. ’Va­ers­go, Dan­mark. I må ska­be spil­let,’ hvi­ske­de va­er­ter­nes ud­gangs­punkt i øre­ne på de dan­ske spil­le­re.

Dan­mark hav­de pro­ble­mer i det de­fen­si­ve. Sto­re pro­ble­mer. Ren­nes-spil­le­ren Ka­mil Gro­si­cki gjor­de li­vet surt for dan­sker­ne. Spe­ci­elt for Pe­ter An­ker­sen på høj­re wing­ba­ck. An­fø­rer Si­mon Kjaer var usik­ker, Jan­nik Vester­gaard spil­le­de skidt. Tre-mands­for­sva­ret hav­de det sva­ert.

Helt galt gik det, da An­ker­sen blev tør­ret af Gro­si­cki, Si­mon Kjaer snub­le­de, før han kun­ne clea­re. Hvem duk­ke­de op? Lewandowski med sit før­ste mål i kam­pen.

Ta­get, der ik­ke helt let­te­de ved na­tio­nalsan­gen, var ik­ke til at fin­de ef­ter må­let.

»End­nu én, end­nu én,« råb­te det pol­ske pu­bli­kum. Det fik de. De fik fak­tisk to. Ti mi­nut­ter før pau­sen be­gik Vester­gaard straf­fe på Lewandowski, der selv tog sig sik­kert af det.

De dan­ske spil­le­re brok­ke­de sig for­ga­e­ves over hans til­løb, men der var ik­ke no­get at kom­me ef­ter. Pro­jekt Ha­rei­de Og selv­om Ka­mil Glik score­de selv­mål, og Yus­suf Poul­sen re­du­ce­re­de ef­ter Lewan­dowskis hat­tri­ck, kom Dan­mark ik­ke ta­et­te­re end 2-3.

For pro­jekt Ha­rei­de er der end­nu lang vej.

Land­stra­e­ne­ren kan trø­ste sig med, at an­den halv­leg mod Polen vi­ste po­si­ti­ve mo­men­ter.

Men spørgs­må­let om, hvor­vidt Dan­mark kan rej­se sig hur­tigt i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen, pres­ser sig al­li­ge­vel på.

Det må spil­ler­ne og nord­man­den i spid­sen selv sva­re på i tirs­da­gens kamp mod Mon­te­ne­gro i Par­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.