’Gav for me­get va­ek’

BT - - POLEN - DANMARK -

SKUF­FEL­SE Land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de var skuf­fet over, at den ind­sats, som hans mand­skab le­ve­re­de mod Polen. Isa­er de før­ste 45 mi­nut­ter var ik­ke god­kend­te, men han var trods alt glad for, at Dan­mark fik to mål i an­den halv­leg. »Det kan op­sum­me­res me­get en­kelt. Det var en skidt før­ste halv­leg og en god an­den halv­leg. For mora­len var det sta­er­kt at kom­me til­ba­ge fra 0-3 og få lagt pres på Polen. Det var jeg me­get til­freds med. Men i før­ste halv­leg gav vi man­ge mu­lig­he­der va­ek, ef­ter vi egent­lig star­te­de godt,« sag­de Åge Ha­rei­de umid­del­bart ef­ter kam­pen og til­fø­je­de med adres­se til kam­pens ene­ste ver­dens­klas­se­spil­ler:

»For­skel­len på Dan­mark og Polen er Ro­bert Lewandowski.«

Si­mon Kjaer var en af de for­sva­re­re, der blev ud­stil­let af Lewandowski. Han var skuf­fet over ne­der­la­get:

»Vi skul­le ha­ve få­et no­get me­re ud af det. Men det er sva­ert, når man kom­mer bag­ud 0-3. Jeg sy­nes, at vi kan me­re. Det er sva­ert at si­ge li­ge, hvad det er, der går galt. Men jeg må og­så ta­ge hat­ten for en mand, der ba­re spar­ker den ind. Ca­deau til ham, og et mi­nus til os,« sag­de den dan­ske an­fø­rer selv­kri­tisk til Ka­nal 5 umid­del­bart ef­ter kam­pen.

Chri­sti­an Erik­sen er­kend­te, at dan­sker­ne ik­ke hav­de va­e­ret go­de nok i de af­gø­ren­de si­tu­a­tio­ner:

»Vi mang­ler li­ge det sid­ste med ind­la­eg og skarp­hed. Vi har ik­ke man­ge chan­cer.«

Han men­te dog ik­ke, at Polen skul­le ha­ve haft straf­fes­par­ket, som gav dem fø­rin­gen 2-0:

»Po­lak­ker­ne gi­ver os en ga­ve, men dom­me­ren gi­ver og­så dem en ga­ve i 1. halv­leg. Og ef­ter det mål bli­ver det sva­ert,« sag­de Erik­sen til Ka­nal 5.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.