Sto­re ta­len­ter – men sta­dig kun ta­len­ter

BT - - VM-KVALIFIKATION -

HVIS MAN IN­DEN kam­pen mod Polen var i tvivl, om Dan­mark vir­ke­lig hav­de et så ta­lent­fuldt lands­hold, som kom­men­ta­to­rer som mig har talt om gen­nem det se­ne­ste års tid, fik vi sva­ret un­der­vejs: Ja, vi har et ta­lent­fuldt lands­hold. Men net­op ta­lent­fuld og ik­ke me­re.

For før­ste gang si­den Åge Ha­rei­de de­bu­te­re­de som dansk land­stra­e­ner med en 2-1-sejr over Island 24. marts i år, mød­te Dan­mark i af­tes en ae­g­te kva­li­tets­mod­stan­der fra den øver­ste del af Eu­ro­pas sub­top. Det er der, det dan­ske lands­hold i pe­ri­o­der gen­nem hi­sto­ri­en har be­fun­det sig, men i øje­blik­ket er et godt styk­ke vej fra at va­e­re. KVA­LI­TE­TEN HAR HIDTIL va­e­ret stor nok til at be­sej­re Island, Lie­ch­tenste­in, Bul­ga­ri­en og Ar­me­ni­en, men ik­ke Bos­ni­en og Skot­land, og da mand­doms­prø­ven skul­le stå mod Po­lens EM-kvart­fi­na­li­ster, faldt de dan­ske ta­len­ter med et brag.

Ro­bert Lewandowski per­so­ni­fi­ce­re­de for­skel­len mel­lem de bed­ste og de na­est­bed­ste og straf­fe­de de dan­ske for­sva­re­re, Si­mon Kjaer, Jan­nik Vester­gaard og An­dreas Chri­sten­sen. En ef­ter en. Nå ja, og Kas­per Sch­mei­chel og Pe­ter An­ker­sen selv­føl­ge­lig. Dér kom ba­re en, der var bed­re.

1. halv­leg var na­tur­lig­vis den va­er­ste, og da var det ik­ke ba­re den simp­le kva­li­tets­for­skel mand mod mand, der åben­ba­re­de sig, men og­så en tak­tisk uer­fa­ren­hed i et system, dan­sker­ne kun har prø­vet seks gan­ge in­den, men som den pol­ske land­stra­e­ner Adam Nawal­ka hav­de la­est og for­må­et at ta­ge si­ne ky­ni­ske tra­ek imod. Mod et hold, der for­sva­re­de i en 6-3-1 for­ma­tion, så vi, at det dan­ske lands­hold har uhy­re van­ske­ligt ved at fin­de of­fen­si­ve løs­nin­ger, så­dan som det el­lers har haft pa­en suc­ces med i det hal­ve år, der er gå­et si­den Island-kam­pen.

Med Chri­sti­an Erik­sen helt pak­ket ind i det over­be­fol­ke­de om­rå­de for­an po­lak­ker­nes felt og med wing­ba­ck­er­ne to­talt luk­ket ned af de me­get lav­t­ha­en­gen­de kan­ter, kom den dan­ske boldcir­ku­la­tion ho­ved­sa­ge­ligt til at fo­re­gå mel­lem de tre dan­ske mid­ter­for­sva­re­re med en (igen) over­sat­sen­de Jan­nik Vester­gaard og en bol­du­sik­ker Si­mon Kjaer som de vig­tig­ste spil­for­de­le­re. Det var selvsagt en uhold­bar si­tu­a­tion og gav Nawal­ka den su­ve­ra­e­ne tra­e­ner­sejr over Åge Ha­rei­de. EF­TER PAU­SEN FIK vi så Yus­suf Poul­sen på ba­nen, hvil­ket gav den dan­ske of­fen­siv en fy­sisk tyng­de, vi helt hav­de mang­let i før­ste halv­leg. Det var kla­e­de­ligt og – ved vi nu – en løs­ning, man bur­de ha­ve valgt fra be­gyn­del­sen. Dan­sker­ne fik lidt me­re at spil­le ef­ter. Pe­ter An­ker­sen, der spil­le­de en ra­ed­der­lig 1. halv­leg, fik no­get at sig­te imod, og po­lak­ker­ne fik no­get at kon­cen­tre­re sig om. Ef­ter 3-2-re­du­ce­rin­gen (og med lidt god vil­je i mi­nut­ter­ne op til) fik vi set, hvad det dan­ske hold har, når det ram­mer vin­den: Det er vil­je og tro, det er selv­til­lid og op­portu­nis­me. Det er ud­for­drin­ger. Det er så­dan no­get, Vik­tor Fi­s­cher tal­te om, da han en af de før­ste gan­ge, han var med det dan­ske lands­hold, sag­de til mig, at han tro­e­de, det dan­ske lands­hold kun­ne bli­ve eu­ro­pa­me­stre i 2020. MOR­TEN CRO­NE SE­JERS­BØL,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.