IOC støt­ter ny do­pin­gen­hed

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det In­ter­na­tio­na­le An­tido­ping Agen­tur (WADA) skal ha­ve en ny­ud­vik­let en­hed un­der sig, som skal te­ste for do­ping i sport i frem­ti­den.

Det me­ner Den In­ter­na­tio­na­le Olym­pi­ske Ko­mité (IOC).

»En ny an­tido­ping-en­hed, som hø­rer un­der WADA skal op­ret­tes,« ly­der det i en med­del­el­se fra IOC ef­ter et mø­de mel­lem IOC og WADA i Laus­an­ne.

Den glo­ba­le te­sten­hed skal va­e­re uaf­ha­en­gig af sport­sor­ga­ni­sa­tio­ner og na­tio­na­le in­ter­es­ser i for­sø­get på at gø­re do­ping­be­ka­em­pel­sen me­re ef­fek­tiv.

Det er og­så øn­sket fra IOC, at do­ping­be­ka­em­pel­sen bli­ver me­re ef­fek­tiv på tva­ers af lan­de­gra­en­ser.

Mø­det mel­lem or­ga­ni­sa­tio­ner­ne skul­le blandt an­det klin­ke skå­re­ne ef­ter en som­mer, hvor spe­ci­elt den rus­si­ske do­pings­kan­da­le har med­ført ka­o­ti­ske til­stan­de om­kring Ruslands del­ta­gel­se i OL i Rio.

Det har plet­tet he­le sy­net på do­ping­be­ka­em­pel­sen i spor­tens ver­den, og det med­før­te hår­de ord mel­lem IOC og WADA i som­me­rens løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.