Ma­nu jag­ter plads i Fol­ke­tin­get

Den tid­li­ge­re ra­di­ka­le mi­ni­ster Ma­nu Sa­re­en er nu of­fi­ci­elt kan­di­dat for Al­ter­na­ti­vet

BT - - NYHEDER -

Først var han in­de. Så var han ude. Så kom han til­ba­ge, og så meld­te han sig ud for at mel­de sig ind i no­get nyt.

De se­ne­ste 16 må­ne­der har va­e­ret flak­ken­de for Ma­nu Sa­re­en, der er gå­et fra at va­e­re ra­di­kal top­po­li­ti­ker og so­ci­al­mi­ni­ster til at mel­de sig helt ud af po­li­tik, for se­ne­re at genop­stil­le og kort ef­ter skif­te Ra­di­ka­le Ven­stre ud med Fol­ke­tin­gets yng­ste par­ti.

I går blev han så of­fi­ci­elt valgt til fol­ke­tings­kan­di­dat for Al­ter­na­ti­vet.

Ma­nu Sa­re­en er ’me­ga glad’ for at va­e­re en del af par­ti­et, skri­ver han i en pres­se­med­del­el­se.

»I dag har jeg få­et man­da­tet til at stil­le de rig­ti­ge spørgs­mål og fin­de sva­re­ne i et mo­digt fa­el­les­skab, hvor man be­kym­rer sig me­re om, hvil­ken klo­de vi ef­ter­la­der til vo­res børn og bør­ne­børn, end man be­kym­rer sig om me­nings­må­lin­ger og in­ter­nt Chri­sti­ans­borg-spil,« skri­ver Ma­nu Sa­re­en, der frem­over vil ha­ve fo­kus på so­ci­al ba­e­re­dyg­tig­hed og dyk­ke ned i po­li­ti­ske for­dom­me. Va­el­ger­lus­sing gjor­de ondt Ef­ter fol­ke­tings­val­get i ju­ni 2015 måt­te den den­gang ra­di­ka­le po­li­ti­ker først af­le­ve­re nøg­ler­ne til mi­ni­ster­bi­len, og der­na­est se sig slå­et af par­ti­fa­el­len Ida Auken, der tog det ene­ste man­dat i Kø­ben­havns Stor­kreds med me­re end 10.000 per­son­li­ge stem­mer.

En va­el­ger­lus­sing, der fik Ma­nu Sa­re­en til at ta­le om po­li­ti­ker­le­de og helt mel­de sig ud af po­li­tik.

»Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig et liv i po­li­tik igen. Li­ge nu kan jeg sim­pelt­hen ik­ke fo­re­stil­le mig det. Jeg har så me­get lyst til at prø­ve no­get nyt,« for­tal­te han sid­ste som­mer til Po­li­ti­ken.

Det va­re­de dog ik­ke me­get me­re end et halvt år, før Ma­nu Sa­re­en al­li­ge­vel godt kun­ne se sig selv i dansk po­li­tik, og i fe­bru­ar i år valg­te han at genop­stil­le for Ra­di­ka­le Ven­stre på Nør­re­bro. Få uger se­ne­re meld­te han sig så ind hos Uf­fe El­ba­ek i Al­ter­na­ti­vet.

Og her har han til­sy­ne­la­den­de få­et styr­ket sin lyst til et liv i po­li­tik.

»Gen­nem de sid­ste må­ne­der har mit po­li­ti­ske hjer­te få­et blo­det til­ba­ge - og det ban­ker nu sta­er­ke­re, end jeg no­gen­sin­de har op­le­vet før. Det ban­ker for at aen­dre

Gen­nem de sid­ste må­ne­der har mit po­li­ti­ske hjer­te få­et blo­det til­ba­ge - og det ban­ker nu sta­er­ke­re, end jeg no­gen­sin­de har op­le­vet før Ma­nu Sa­re­en

den po­li­ti­ske kul­tur. Men det ban­ker end­nu me­re grund­la­eg­gen­de for, at jeg nu kan på­vir­ke det sam­fund, som jeg ef­ter­la­der til mi­ne børn,« skri­ver han i pres­se­med­del­el­sen, som han har ved­ha­ef­tet et bil­le­de af si­ne tre børn.

Ud over at va­e­re tid­li­ge­re mi­ni­ster for børn, in­te­gra­tion, li­ge­stil­ling og so­ci­a­le for­hold har Ma­nu Sa­re­en og­så sid­det i Bor­ger­re­pra­e­sen­ta­tio­nen i Kø­ben­havn.

Der­u­d­over er han kendt som for­fat­ter til bør­ne­bø­ger.

Char­lot­te Kongs­gaard Ni­el­sen | cnie@bt.dk FO­TO: JO­NAS SKOVBJERG FOGH

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.