DAGPENGENE SKR

BT - - NYHEDER -

DAGPENGE fra LO vi­ser da og­så, at va­er­di­en af dag­pen­ge­sy­ste­met bli­ver mar­kant for­rin­get, hvis 2025-pla­nen bli­ver til no­get. For nog­le LO-grup­per vil dag­pen­ge­stram­nin­ger­ne be­ty­de, at de mi­ster me­re end halv­de­len af de­res rå­dig­heds­be­løb, når de går på dagpenge. I dag kom­pen­se­res en gen­nem­snit­lig LO-ar­bej­der med 66 pct. af sit rå­dig­heds­be­løb.

Hvis stram­nin­ger­ne bli­ver ved­ta­get, for­ud­ser Lizet­te Ris­gaard, at der vil kom­me en by­ge af nye overenskomst­krav, der skal kom­pen­se­re for et ut­rygt dag­pen­ge­sy­stem.

»Vi vil kom­me til at se mang­len­de vil­je til flek­si­bi­li­tet, krav om la­en­ge­re op­si­gel­ses­vars­ler, krav om bed­re vil­kår, når vej­ret for­hin­drer hånd­va­er­ke­re i at ar­bej­de og an­dre krav, der kan gi­ve stør­re sik­ker­hed i ansa­et­tel­sen. Det er ik­ke det bedste grund­lag, når man sam­ti­dig øn­sker va­ekst. Jeg hå­ber, po­li­ti­ker­ne be­sin­der sig,« si­ger Lizet­te Ris­gaard. S skal ta­ges med på råd So­ci­al­de­mo­kra­tiets be­ska­ef­ti­gel­ses­ord­fø­rer Leif La­hn Jen­sen ryster på ho­ve­d­et over re­ge­rin­gen og gla­e­der sig over, at So­ci­al­de­mo­kra­ti­et er for­ligs­part på dag­pen­ge­om­rå­det, og der­for skal de ta­ges med på råd, før der kan aen­dres i af­ta­len.

»Jeg er sta­er­kt un­dren­de over dis­se tå­be­li­ge for­slag. Det er kun et år si­den, at vi lan­de­de et trygt og godt dag­pen­ge­sy­stem og det skal folk kun­ne reg­ne med. Der har va­e­ret ro på si­den, og det er der­for helt tå­be­ligt at la­eg­ge op til nye stram­nin­ger, si­ger Leif La­hn Jen­sen.

Ven­stres be­ska­ef­ti­gel­ses­ord­fø­rer Hans An­der­sen hol­der fast i, at stram­nin­ger­ne vil gø­re det me­re at­trak­tivt for le­di­ge at kom­me i ar­bej­de.

»Jeg er ik­ke enig med LO i, at stram­nin­ger­ne vil med­fø­re me­re ut­ryg­hed. Vi står helt ved af­ta­len om et tryg­ge­re dag­pen­ge­sy­stem, men vi la­eg­ger op til, at man får en la­ve­re ydel­se. Jeg me­ner sta­dig, at vi har et ro­bust dag­pen­ge­sy­stem, som vi kan va­e­re stol­te af. Jeg sy­nes, at LO skul­le be­va­e­ge sig ud i vir­ke­lig­he­den. Vi har et flek­si­belt ar­bejds­mar­ked, hvor der hvert år sker 750.000 jobs­kift. Og jeg tror, at un­ge nyud­dan­ne­de fort­sat vil fin­de det at­trak­tivt at va­e­re dag­pen­ge­sik­ret,« si­ger Hans An­der­sen (V).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.