UMPER IGEN ’Send dem ud i vir­ke­lig­he­den’

BT - - NYHEDER -

Lars Løk­ke Ras­mus­sen sen­der man­ge af os ud i en kri­tisk livs­si­tu­a­tion med si­ne dag­pen­ge­stram­nin­ger Silas Kle­in, sjak­ba­js DAGPENGEFORRINGELSER Der sid­der fem mu­re­re i en skur­vogn på en byg­ge­plads i Kø­ben­havns Syd­havn. To­nen er rå, men ka­er­lig. Bort­set fra når ta­len går på de po­li­ti­ke­re, der har for­rin­get dag­pen­ge­reg­ler­ne og oven i kø­bet har pla­ner om at stram­me end­nu me­re. De­res for­mand og ’sjak­ba­js’ er 32 åri­ge Silas Jen­sen. Han blev fa­er­di­g­ud­dan­net mu­rer for ot­te år si­den, er gift med en sy­geple­jer­ske og har to små børn.

»Lars Løk­ke Ras­mus­sen sen­der man­ge af os ud i en kri­tisk livs­si­tu­a­tion med si­ne dag­pen­ge­stram­nin­ger. Han og Li­be­ral Al­li­an­ce me­ner jo, at ’en­hver er sin egen lyk­kes smed’. De er li­geg­la­de med kol­lek­ti­ve af­ta­ler, so­li­da­ri­tet og respekt for hin­an­den. De skul­le sen­des ud i vir­ke­lig­he­den, så de kun­ne se, hvor­dan vo­res vil­kår er,« si­ger Silas Jen­sen. Stram­nin­ger ram­mer al­le Mu­rer­sjak­ket er i al­de­ren 32 til 63 år. Nog­le af dem har ar­bej­det sam­men i 28 år og har på egen krop maerket, hvor­dan dag­pen­ge­stram­nin­ger­ne er ble­vet va­er­re og va­er­re.

»De folk, der la­ver reg­ler­ne, aner ik­ke et klap om vo­res vir­ke­lig­hed. Vi be­stem­mer ik­ke selv, om vi er ar­bejds­lø­se el­ler ej. I går blev vi sendt hjem kl. 9, for­di det øs­reg­ne­de. Så får vi ik­ke løn, men går på dagpenge. Det sam­me sker om vin­te­r­en, når det er frost­vejr. Og så be­ty­der det alt­så me­get, at dagpengene ik­ke en­gang sva­rer til det hal­ve af løn­nen la­en­ge­re,« si­ger Leon Berg, 61.

Hvis 2025-pla­nen bli­ver ved­ta­get, så vil mu­rer­ne få, hvad der sva­rer til 42 pct. af de­res nor­ma­le rå­dig­heds­be­løb i dagpenge i 2025. Det gør det sva­ert at plan­la­eg­ge sin øko­no­mi, når man ik­ke selv har no­gen som helst ind­fly­del­se på, hvor­når man mi­ster sit job. El­ler hvis man skul­le va­e­re så uhel­dig at bli­ve ramt af syg­dom.

»Det mest uhyg­ge­li­ge er, hvis man bli­ver syg. På vo­res ar­bejds­plads kan man nemt få en dis­kuspro­laps og ef­ter 14 da­ges syg­dom, ry­ger man alt­så på dagpenge. Og så er der ik­ke an­det at gø­re end at le­ve på en sten og dra­e­ne sin op­spa­ring,« si­ger Leon Berg.

»Op­spa­ring … hvem fan­den har råd til op­spa­ring,« bry­der Car­sten Jen­sen (52) ind.

Og så bli­ver Leon Berg vok­sen­mob­bet for den kom­men­tar i et par om­gan­ge. Men Silas Jen­sen ska­e­rer igen­nem: Løn­nen ud­hu­les »Det be­ty­der me­get for os, at dagpengene ik­ke føl­ger med løn­ud­vik­lin­gen. Pri­sen på en bo­lig, ud­gif­ter til trans­port og dag­in­sti­tu­tio­ner gør det nød­ven­digt med to ind­ta­eg­ter. Vi le­ver i et sam­fund, hvor pri­va­te løn­mod­ta­ge­re skal va­e­re flek­sib­le, men I går blev vi sendt hjem kl. 9, for­di det øs­reg­ne­de. Så får vi ik­ke løn, men går på dagpenge. Det sam­me sker om vin­te­r­en, når det er frost­vejr de skat­te­fi­nan­si­e­re­de go­der som of­fent­lig trans­port og dag­in­sti­tu­tio­ner bli­ver kun dår­li­ge­re. Hvis jeg bli­ver tvun­get til ta­ge ar­bej­de la­en­ge­re va­ek, så skal mi­ne børn sta­dig hen­tes kl. 17, for da luk­ker al­le kom­mu­nens in­sti­tu­tio­ner,« si­ger Silas Jen­sen og fort­sa­et­ter:

»Med alt det po­li­ti­ker­ne har øde­lagt gen­nem de sid­ste ty­ve år, så har de få­et la­vet et ar­bejds­mar­ked, der ik­ke er for den al­min­de­li­ge løn­mod­ta­ger. Folk sli­der og sla­e­ber her­u­de hver dag. Som det ser ud nu, skal jeg kun­ne bli­ve ved, til jeg er 74 år, og det er ik­ke ri­me­ligt, når der ik­ke er mu­lig­hed for at ta­ge ef­ter­ud­dan­nel­se og bli­ve om­sko­let. Jeg la­e­ste, at no­gen me­ner, at den ’gam­le mu­rer’ så kun­ne va­e­re den, der kun­ne ud­reg­ne til­bud og så­dan. Men så­dan fo­re­går det alt­så ik­ke. Når man be­gyn­der i la­e­re som 16-årig, så kan man se frem til man­ge år på ar­bejds­mar­ke­det, og det skal der ta­ges hen­syn til,« si­ger Silas Jen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.