Pa­ra­noia i

BT - - NYHEDER -

Fjernsty­re­de dro­ner skal red­de liv på den au­stral­ske ve­st­kyst. Ved at over­vå­ge for­skel­li­ge stran­de i sta­ten Western Au­stra­lia med dro­ner hå­ber man at kun­ne op­da­ge ha­jak­ti­vi­tet OMSTRIDT BOG Tid­li­ge­re PET-chef Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen kan slet ik­ke for­stå PETs iver ef­ter at ned­la­eg­ge fo­ged­for­bud mod bo­gen ’Syv år for PET’, hvor en an­den tid­li­ge­re PET-chef, Jakob Scharf, gi­ver et ind­blik i ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­stens ar­bej­de, der el­lers ud­ma­er­ker sig ved at va­e­re hem­me­ligt. Bon­ni­ch­sen har selv skre­vet to bø­ger om sit ar­bej­de i PET. ’Frygt og for­nuft i ter­r­orens tidsal­der’ ud­kom i 2008 på for­la­get Pe­op­le’s Press, og to år før ud­kom ’Hån­den – en PET og po­li­tikrø­ni­ke’ på Po­li­ti­kens For­lag. Uden at PET har prø­vet at stop­pe no­get som helst. »I de bø­ger forta­el­ler jeg på sam­me må­de om ak­tu­el­le PET-sa­ger på det tids­punkt. Og det var der in­gen kri­tik af el­ler de­bat om. Jeg ae­r­grer mig da over, at PET ik­ke la­ve­de et fo­ged­for­bud mod mi­ne bø­ger. Så vil­le de jo va­e­re ble­vet be­st­sel­le­re. Man kan ik­ke få bed­re re­k­la­me,« si­ger Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen til BT.

Han kan slet ik­ke for­stå, at PET for­lang­te fo­ged­for­bud mod bo­gen ’Syv år for PET’ på det ek­si­ste­ren­de grund­lag. ’Ik­ke sa­er­ligt flat­te­ren­de’ »PET op­tra­e­der pa­ra­noidt. De ba­se­rer de­res krav om fo­ged­for­bud på en bog­om­ta­le, som al­le ved er en re­k­la­me­søj­le, hvor man spa­en­der re­to­rik­ken til bri­ste­punk­tet. Kun­ne de da ik­ke vur­de­re sand­syn­lig­he­den for, at en tid­li­ge­re chef i PET vil med­vir­ke til at ska­de ri­gets sik­ker­hed? Er det sand­syn­ligt, at et be­ga­vet juri­disk men­ne­ske som Scharf vil brin­ge sig i en si­tu­a­tion, hvor han kan ri­si­ke­re en sig­tel­se for over­tra­e­del­se af sin tavs­heds­pligt?,« si­ger Bon­ni­ch­sen og fort­sa­et­ter:

»Det er ik­ke no­get sa­er­ligt flat­te­ren­de bil­le­de, man får af PET ef­ter det­te for­løb. De står jo ik­ke over­for en akut ter­r­or­si­tu­a­tion el­ler trus­sel mod lan­dets sik­ker­hed.« »Ja, og hvad så. Det er det, PET er sat til at for­hin­dre, og bo­gen vi­ser, PET le­ver op til de krav.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.