Dro­ner skal for­hin­dre haj-an­greb

BT - - NYHEDER -

DØDENS GAB og der­med ad­va­re sur­fe­re og strand­ga­e­ster, der el­lers ri­si­ke­rer at bli­ve an­gre­bet af en haj.

Til for­må­let har man købt en dro­ne til ca. 400.000 kro­ner. På dro­nen er der mon­te­ret et ka­me­ra, der i høj kva­li­tet kan sen­de vi­deo­op­ta­gel­ser­ne di­rek­te til de liv­red­dere, der hol­der til på stran­de­ne.

Ha­jan­greb er et til­ba­ge­ven­den­de pro­blem på de au­stral­ske stran­de. Op­gø­rel­ser vi­ser, at der i 2015 blev re­gi­stre­ret 34 ha­jan­greb i he­le Au­stra­li­en. I to af ulyk­ker­ne dø­de of­fe­ret.

I før­ste om­gang vil for­sø­get med dro­ne-over­våg­nin­gen va­re i tre må­ne­der.

»Dro­ne­tek­no­lo­gi­en er eks­plo­de­ret de se­ne­ste år, så det gi­ver god me­ning at te­ste, om den kan bli­ve brugt til at gø­re vo­res stran­de me­re sik­re. For­sø­get vil be­stem­me, om den­ne ’øj­ne-i-him­len’-tek­no­lo­gi kan for­bed­re stran­d­over­våg­nin­gen, som al­le­re­de nu be­står af he­li­kop­te­re og strand­pa­trul­jer,« si­ger Joe Fran­cis, der er fi­ske­ri­mi­ni­ster i Western Au­stra­lia, iføl­ge avi­sen The Gu­ar­di­an.

For­sø­get er et led i en stør­re stra­te­gi mod ha­jan­greb, som sta­ten har iva­er­k­sat. Der er af­sat om­kring 200 mil­li­o­ner kro­ner, som ud­over dro­ne­over­våg­nin­gen blandt an­det skal bru­ges til he­li­kop­te­re, strand­pa­trul­jer og forsk­ning i ha­jer og de­res op­før­sel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.