PET

Bøl­ge af rets­sa­ger om ha­evn­por­no kan ram­me Face­book

BT - - NYHEDER -

»Jeg skul­le nok ha­ve fun­det me­to­der til at få fat i den bog. Hvis PET ik­ke en­gang kan fin­de ud af at skaf­fe et bog­ma­nuskript, hvor­dan skal de så kun­ne for­hin­dre et ter­r­or­an­greb,« spør­ger Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen.

Jakob Scharf me­ner, at de­bat­ten om bo­gen er helt ude af pro­por­tio­ner: »Det har va­e­ret af­gø­ren­de for mig, at bo­gen på in­gen må­de vil kun­ne ska­de sta­tens sik­ker­hed, og jeg har i for­bin­del­se med min egen med­vir­ken til bo­gen va­e­ret me­get op­ma­er­k­som og på­pas­se­lig i for­hold til at over­hol­de min tavs­heds­pligt,« si­ger han til Ritzau.

Justits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V) er der­i­mod ra­sen­de over, at Po­li­ti­ken har trykt bo­gen, ef­ter at der blev ned­lagt fo­ged­for­bud mod den.

»Det kan si­ges me­get en­kelt: Po­li­ti­ken kra­en­ker rets­sta­ten med sin be­slut­ning. Po­li­ti­ken sa­et­ter sig ud over den og har to­net rent flag som ha­e­vet over grund­lovens lov­gi­ven­de, døm­men­de og udø­ven­de magt. Det er ik­ke en ac­cep­ta­bel ret­stil­stand,« skri­ver Sø­ren Pind på Face­book.

Po­li­ti­kens che­fre­dak­tør Chri­sti­an Jen­sen for­sva­re­de i går be­slut­nin­gen om at tryk­ke bo­gen med ud­gangs­punkt i fo­ged­for­bud­det: »Det be­ty­der, at man som jour­na­list kan bli­ve tvun­get til at la­de en myn­dig­hed, som vi skal va­e­re kri­tisk over­for, la­e­se sin jour­na­li­stik igen­nem før of­fent­lig­gø­rel­se. Det er jo det, vi og­så har et an­det ord for, nem­lig ’cen­sur’.« Ty­pisk er det den sto­re hvidhaj, der umo­ti­ve­ret an­gri­ber men­ne­sker. AGENT I AK­TION Hjemvend­te dan­ske sol­da­ter var an­gi­ve­ligt må­let for et ter­r­or­an­greb, som tre ma­end hav­de plan­lagt i 2012. Det forta­el­ler den tid­li­ge­re chef for Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste (PET) Jakob Scharf i bo­gen ’Syv år for PET’ iføl­ge DR. De tre ma­end blev al­drig dømt for ter­ror. Der­i­mod fik de en dom for ulov­lig vå­ben­be­sid­del­se. Un­der rets­sa­gen op­ly­stes det, at en PETa­gent var in­vol­ve­ret i sal­get af sky­de­vå­ben til ma­en­de­ne.

Umid­del­bart ef­ter at de tre ma­end blev an­holdt i 2012, gav politiet ud­tryk for, at de mista­enk­te dem for at ha­ve pla­ner om at be­gå ter­ror. Myn­dig­he­der­ne kun­ne dog ik­ke løf­te be­vis­byr­den for den­ne an­kla­ge, som blev drop­pet. 14-ÅRIG I RET­TEN En 14-årig pi­ge i Nor­dir­land hi­ver Face­book i ret­ten for et fo­to­gra­fi, hvor pi­gen op­tra­e­der nø­gen, som er delt på det so­ci­a­le net­va­erk som ha­evn. Pi­gen fik i sep­tem­ber grønt lys ved en dom­stol i Bel­fast for at rej­se sa­gen mod det ame­ri­kan­ske fir­ma.

Det kan ud­lø­se en flod­bøl­ge af sa­ger mod Face­book, vur­de­rer Paul Twe­ed, som er me­di­ejurist ved ad­vo­kat­fir­ma­et

Det er dog al­drig kom­met frem, hvad el­ler hvem myn­dig­he­der­ne men­te, de tre ma­end hav­de ud­set sig som mål.

Den mang­len­de dom til trods forta­el­ler Jakob Scharf i bo­gen, at PET hav­de ef­ter­ret­nin­ger om, at de tre ma­end hav­de til hen­sigt at dra­e­be hjemvend­te dan­ske sol­da­ter fra Af­g­ha­ni­stan.

»Ef­ter­ret­nin­ger­ne gik på, at det skul­le ske in­den for få da­ge.

Vi vil­le ha­ve styr på det, og det ord­ne­de vi med en agen­to­pe­ra­tion, hvor vi send­te en po­li­ti­mand i mar­ken og på den må­de sik­re­de, at det var en po­li­ti­mand, som le­ve­re­de vå­ben til dem.

På den må­de vid­ste vi, hvil­ke vå­ben de hav­de få­et fat i, og vi kun­ne pil­le ved våb­ne­ne, så de ik­ke fun­ge­re­de,« si­ger Scharf i bo­gen iføl­ge DR. Jo­hn­sons: »En sag som den­ne kan åb­ne slu­ser­ne for an­dre ci­vi­le søgs­mål mod Face­book og an­dre so­ci­a­le me­di­er,« si­ger han til avi­sen The Gu­ar­di­an.

Fora­el­dre til den 14-åri­ge si­ger, at pi­gen blev af­pres­set til at ud­le­ve­re nø­gen­bil­le­det. Se­ne­re blev det lagt på det so­ci­a­le me­die.

Det blev fjer­net af Face­book fle­re gan­ge ef­ter ap­pel fra fa­mi­li­en.

Men det blev ik­ke blo­ke­ret fra si­den, og bil­le­det duk­ke­de op igen og igen.

Den ame­ri­kan­ske virk­som­hed har af­vist, at er­stat­ning kan kom­me på ta­le. Face­book si­ger, at man ef­ter al­le hen­ven­del­ser fak­tisk fjer­ne­de bil­le­det fra det so­ci­a­le net­va­erk.

Fa­ce­books po­li­tik for­by­der de­ling af fo­to­gra­fi­er af nøg­ne men­ne­sker. Der fo­re­ta­ges en ru­ti­ne­ma­es­sig søg­ning ef­ter nø­gen­fo­tos, der så fjer­nes.

Det bri­ti­ske ad­vo­kat­fir­ma Brett Wil­son har ført fle­re sa­ger om mis­brug af bil­le­der på det so­ci­a­le me­die.

»Der er en ud­bredt fø­lel­se af, at Face­book ik­ke gør nok for at ta­ge hånd om, hvad tje­ne­stens eg­ne reg­ler for­by­der,« si­ger ad­vo­kat Jo­hn Carr fra fir­ma­et til The Gu­ar­di­an.

I mid­ten af sep­tem­ber be­gik en 31-årig ita­li­ensk kvin­de selv­mord, ef­ter at hun hav­de ka­em­pet for at få fjer­net en se­xvi­deo fra in­ter­net­tet.

Hun hav­de et år for­in­den delt en se­xvi­deo med nog­le ven­ner. Den end­te på so­ci­a­le me­di­er. Se­ne­re fik hun ved en ita­li­ensk dom­stol vi­deo­en for­budt og fjer­net fra so­ci­a­le me­di­er - dom­men gjaldt bl.a. Face­book.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.