Re­gion-che­fers løn­nin­ger skal un­der lup

BT - - NYHEDER -

BRUD PÅ REG­LER Rigs­re­vi­sio­nen sa­et­ter gang i en stør­re un­der­sø­gel­se af de re­gio­na­le che­fers løn- og an­sa­et­tel­ses­vil­kår i al­le fem re­gio­ner. Det sker, ef­ter at en stikprø­ve­kon­trol i Re­gion Syd­dan­mark har vist brud på love og overenskom­ster i lønud­be­ta­lin­ger. Det skri­ver Fy­ens Stift­s­ti­den­de. Rigs­re­vi­sio­nens stikprø­ve fandt over­tra­e­del­ser for fle­re mil­li­o­ner kro­ner gen­nem for sto­re ud­be­ta­lin­ger til en ra­ek­ke che­fer i Re­gion Syd­dan­mark.

Det er Rigs­re­vi­sio­nen, der har ta­get ini­ti­a­tiv til un­der­sø­gel­sen af che­fer­nes løn­for­hold i al­le re­gio­ner­ne. Den bli­ver den før­ste af sin slags i re­gio­ner­nes hi­sto­rie.

Det er ik­ke kun Re­gion Syd­dan­marks løn­nin­ger, som Rigs­re­vi­sio­nen har kri­ti­se­ret.

Rigs­re­vi­sio­nen var til­sva­ren­de hård i for­hold til brud på reg­ler­ne for mer­ar­bej­de. I en stikprø­ve­kon­trol af fi­re sa­ger fandt Rigs­re­vi­sio­nen, at re­gio­nen hav­de brudt reg­ler­ne i tre til­fa­el­de.

Rigs­re­vi­sio­nen slog iføl­ge Fy­ens Stift­s­ti­den­de blandt an­det ned på en sag om en kli­nik­chef, der fik 30 ti­mers over­ar­bej­de ud­be­talt hver ene­ste må­ned, uden at ti­mer­ne blev do­ku­men­te­ret. Der fand­tes hel­ler ik­ke no­get på skrift om af­ta­len. Me­re re­gel­ret i Midtjyl­land I for­å­ret la­ve­de Rigs­re­vi­sio­nen og­så en kon­trol af che­fer­nes kon­trak­ter i Re­gion Midtjyl­land. Her fandt re­viso­rer­ne ik­ke de sam­me over­tra­e­del­ser.

Un­der­sø­gel­sen vil bli­ve la­vet i lø­bet af ef­ter­å­ret og for­ven­tes at bli­ve pra­e­sen­te­ret for Stats­re­viso­rer­ne i lø­bet af for­å­ret 2017, skri­ver Fy­ens Stift­s­ti­den­de.

For­man­den for Dan­ske Re­gio­ner, Bent Han­sen, ser po­si­tivt på un­der­sø­gel­sen:

»Jeg sy­nes, det er helt na­tur­ligt i for­la­en­gel­se af, at der har va­e­ret nog­le kon­kre­te sa­ger i Syd­dan­mark, at de så bre­der det ud og ger­ne vil un­der­sø­ge, om det er en­kelt­stå­en­de ek­semp­ler, el­ler om der ge­ne­relt er no­get, der skal ses ef­ter,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.