Pro­fes­sor: Bog­for­bud er ta­et på cen­sur

BT - - NYHEDER -

Lan­dets me­di­er har i de se­ne­ste fi­re da­ge brugt or­det ’cen­sur’ i for­sva­ret for bo­gen ’Syv år for PET’, som Politiet Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste for­søg­te at få ned­lagt fo­ged­for­bud imod.

Så en­kel er sa­gen dog ik­ke, fast­slår ju­rapro­fes­sor Sø­ren Sand­feld Jakob­sen fra Aal­borg Uni­ver­si­tet:

»Det er det ta­et­te­ste, man kom­mer på cen­sur her­hjem­me, at man brem­ser no­get, in­den det bli­ver trykt. Men jeg er ik­ke enig i, at det er cen­sur, for det er ik­ke re­ge­rings­mag­ten, der selv har stop­pet bo­gen,« si­ger han. Hvis PET ik­ke en­gang kan fin­de ud af at skaf­fe et bog­ma­nuskript, hvor­dan skal de så kun­ne for­hin­dre et ter­r­or­an­greb?

»Når et ind­greb i yt­rings­fri­he­den fo­re­ta­ges af dom­sto­le­ne, an­ses det i al­min­de­lig­hed ik­ke som cen­sur,« si­ger pro­fes­soren.

For­sø­get på at for­hin­dre ud­gi­vel­sen af bo­gen hjalp dog som be­kendt in­tet, idet Po­li­ti­ken i går ud­gav den som til­la­eg til avi­sen.

»Det er end­nu en pind til fo­ged­for­bud­dets lig­ki­ste i yt­rings­fri­heds­sa­ger, i hvert fald i et di­gi­talt in­for­ma­tions­sam­fund hvor det er umå­de­ligt sva­ert at til­ba­ge­hol­de in­for­ma­tio­ner,« si­ger Sø­ren Sand­feld Jakob­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.