Spor­løst for­s­vun­det

BT - - NYHEDER -

KOR­SØR den bil over­ho­ve­det har no­get med sa­gen at gø­re. Vi vil ba­re ger­ne ta­le med fø­re­ren af den,« si­ger ef­ter­forsk­nings­le­der Sø­ren Ravn-Ni­el­sen, der i går ved mid­dags­tid fort­sat ik­ke hav­de få­et no­gen brug­ba­re hen­ven­del­ser om det ef­ter­ly­ste kø­re­tøj.

Sa­gen om for­s­vund­ne Emi­lie Meng be­gynd­te søn­dag 10. juli 2016. Her våg­ne­de den un­ge kvin­des fa­mi­lie op til en­hver fora­el­ders va­er­ste ma­re­ridt. Emi­lies seng var tom.

Af­te­nen for­in­den hav­de hun va­e­ret i by­en i Sla­gel­se med nog­le ve­nin­der, som hun ved 04-ti­den søn­dag mor­gen sag­de far­vel til på Kor­sør Sta­tion. Pla­nen var at gå de re­ste­ren­de 3,5 ki­lo­me­ter til fora­el­dre­nes hjem i Kor­sør by.

Og her en­der spo­ret blindt. Man­ge vildspor I den nu tre må­ne­der lan­ge ef­ter­forsk­ning er der ja­evn­ligt duk­ket nye spor op, men in­gen af dem har end­nu for­må­et at fø­re politiet ta­et­te­re på en opkla­ring af, hvad der kan va­e­re sket med 18-åri­ge Emi­lie Meng.

Med ek­ko­lod og me­tal­de­tek­to­rer til un­der­vands­brug gen­nem­søg­te politiet i sid­ste uge en ny sø om­kring Tår­n­borg­vej i Kor­sør, li­ge­som om­rå­det i og om­kring Kor­sør Lystskov end­nu en gang dan­ne­de ram­men for en ny ef­ter­søg­ning af den 18-åri­ge kvin­de, iva­er­k­sat af politiet. Hel­ler ik­ke her gav ef­ter­søg­nin­gen po­te, men iføl­ge TV Øst mang­ler et lil­le om­rå­de af sko­ven fort­sat at bli­ve un­der­søgt af po­li­tiets hunde, da der fre­dag ik­ke var kra­ef­ter til at fort­sa­et­te ef­ter­søg­nin­gen. Den­ne del af ef­ter­søg­nin­gen vil bli­ve fa­er­dig­gjort i den­ne uge.

For­må­let med po­li­tiets til­ste­de­va­e­rel­se i sko­ven er at ude­luk­ke, at der ik­ke fin­des ef­fek­ter, som kan re­la­te­res til Emi­lies for­svin­den.

»Vi vil va­e­re helt sik­re på, at vi ik­ke har over­set no­get ude i det om­rå­de, og der­for af­sø­ger vi lø­ben­de ste­der med hunde og dyk­ke­re, så det er der så­dan set ik­ke no­get una­tur­ligt i,« si­ger ef­ter­forsk­nings­le­der Sø­ren Ravn-Ni­el­sen til BT. Gi­ver ik­ke op Til trods for at ef­ter­år­s­vej­ret for al­vor er be­gyndt at sa­et­te ind, har de man­ge fri­vil­li­ge, der et utal af gan­ge har ledt ef­ter den un­ge kvin­de i om­rå­det om­kring Kor­sør og så­gar i Jyl­land, end­nu ik­ke op­gi­vet hå­bet.

På Face­book er der fle­re fora, hvor pri­vat­per­so­ner fort­sat drøf­ter sa­gen og iva­er­ksa­et­ter ak­ti­vi­te­ter i for­sø­get på at fin­de den for­s­vund­ne kvin­de.

Og så sent som i går trod­se­de om­trent 10 fri­vil­li­ge det rå ok­to­ber­vejr for at ta­ge del i fri­vil­li­gor­ga­ni­sa­tio­nen Mis­sing Pe­op­les ef­ter­søg­ning i Kor­sør By­park. Et om­rå­de, der ho­ved­sa­ge­ligt bru­ges af pri­vat­per­so­ner til hund­e­luft­ning, og som iføl­ge ind­sats­le­der Lars Jen­sen ik­ke tid­li­ge­re har va­e­ret gen­stand for en grun­dig gen­nem­søg­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.