Mo­de­di­a­e­ter slår

BT - - SUNDHED -

Ja­ne Fa­er­ber, der er for­fat­ter til fle­re bø­ger om LCHF, af­vi­ser kri­tik­ken.

»Det er rig­tigt nok, at vi end­nu ik­ke ken­der til lang­tid­s­ef­fek­ter­ne af di­a­e­ten, men det er jo ik­ke en di­a­et, som ude­luk­ker kul­hy­dra­ter to­talt. Man spi­ser ik­ke kor­n­pro­duk­ter, men man får si­ne fi­bre fra grønt­sa­ger. Fak­tisk hø­rer jeg fra man­ge af dem, der føl­ger ku­ren, at de spi­ser fle­re grønt­sa­ger, end før de fyld­te kar­to­f­ler, brød og ris på tal­ler­k­nen. Jeg har selv fulgt LCHF i syv år, og min ma­ve har det fint,« si­ger hun. PALAEO (ste­nal­der­kost)

Palaeo er en di­a­et, som be­står af fø­de­em­ner, som fand­tes i den pa­la­e­o­li­ti­ske tid (ja­e­ger­sten- al­de­ren). Di­a­e­ten, som for man­ge er en de­ci­de­ret livs­stil, be­står af kød, fisk, skal­dyr, grønt­sa­ger, aeg, frugt, ba­er og nød­der – det vil si­ge fø­de­va­rer, der er sa­er­ligt ri­ge på pro­te­in. Des­u­den bør man und­gå ma­el­ke­pro­duk­ter, al­le slags korn, ba­elg­frug­ter, suk­ker og til­med stort set al­le for­ar­bej­de­de fø­de­va­rer. Iføl­ge di­a­e­ti­ster­ne er det dog ik­ke en di­a­et, man bør føl­ge over la­en­ge­re tid. Det skyl­des, at en pro­te­in­rig kost er skidt for folk med ned­sat ny­re­funk­tion, som man kan ha­ve i man­ge år, før det gi­ver symp­to­mer. På fin­der du en lang ra­ek­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. Glu­ten er et pro­te­in­stof, der fin­des i al­le dan­ske kornsor­ter som f.eks. hve­de, rug, byg og hav­re. Men­ne­sker med syg­dom­men cøli­aki kan ik­ke tå­le glu­ten. På trods af det sti­gen­de an­tal glu­ten­frie pro­duk­ter, som f.eks glu­ten­fri brød, (Ale­ne i 2013 kom der 45 pct. fle­re glu­ten­frie pro­duk­ter på hyl­der­ne) er det kun 5.000 dan­ske­re, der li­der af syg­dom­men. Iføl­ge Met­te Bor­re og An­ne W. Ravn er det der­for kun den­ne grup­pe men­ne­sker, der bør ude­luk­ke glu­ten fra de­res kost. Spi­ser man glu­ten­frit, ri­si­ke­rer man at mang­le de fi­bre og na­e­rings­stof­fer, som el­lers fin­des i rug­brød, hav­re­gryn, fuld­korns­ris, bulgur mv. Li­der man af glu­ten-al­ler­gi, bør man skaf­fe sig fi­bre fra grønt­sa­ger og ba­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.