Hem­me­lig nem­lig

BT - - DEBAT -

Hvor­hen man end ven­der blik­ket, ud­lø­ste we­e­ken­den en ra­ek­ke de­bat­ter om, hvor me­get of­fent­lig­he­den har krav på at vi­de i for­hold til, hvor me­get sta­ten, det of­fent­li­ge, politiet har brug for at hol­de hem­me­ligt. I mod­sa­et­ning til hvad man må­ske skul­le tro, så er det of­fent­li­ge Dan­mark ik­ke spe­ci­elt med­del­somt. Der er en for­ka­er­lig­hed for ’hem­me­lig nem­lig’.

HVAD ER PRO­BLE­MET? Myn­dig­he­der og sty­rel­ser har en ten­dens til at an­be­fa­le den til en­hver tid sid­den­de re­ge­ring at ar­gu­men­te­re for stør­re luk­ket­hed

SE­NE­ST HAR DEN Ra­di­ka­le le­der Mor­ten Øster­gaard be­kla­get, at hans par­ti var med til at ved­ta­ge den nye of­fent­lig­heds­lov. Han be­grun­der det bl.a. med or­de­ne: »Når man går fra at ha­ve ob­jek­ti­ve ret­tig­he­der over i en me­re skøn­ba­se­ret vir­ke­lig­hed, så har det vist sig, at mag­ten luk­ker sig om sig selv i en hø­je­re grad, end jeg hav­de for­ven­tet.« OMBUDSMANDEN SI­GER DA og­så til Po­li­ti­ken, at hvis man la­e­ser loven bog­sta­ve­ligt, er det ty­de­ligt, at »in­ten­tio­nen var at be­gra­en­se ret­ten til ak­tind­sigt ud fra den be­tragt­ning, at der var an­dre hen­syn, der ve­je­de tun­ge­re. Nem­lig hen­sy­net til for­tro­lig­hed i cen­tra­lad­mi­ni­stra­tio­nen.« PER­NIL­LE VERMUND DET SAM­ME GA­EL­DER prin­ci­pi­elt i sa­gen om PET-bo­gen, hvor hen­sy­net er end­nu tun­ge­re, nem­lig hen­sy­net til na­tio­nens sik­ker­hed. Det er på det na­er­me­ste umu­ligt at ar­gu­men­te­re for stør­re åben­hed over for et så gi­gan­tisk hen­syn. OVENI KAN MAN la­eg­ge en dis­kus­sion om, hvor­vidt Po­li­ti­ken sa­et­ter sig selv hø­je­re end rets­sta­ten ved i går at ud­gi­ve et ka­pi­tel af bo­gen. Med justits­mi­ni­ster Sø­ren Pinds ord: »Po­li­ti­ken kra­en­ker rets­sta­ten med sin be­slut­ning. Po­li­ti­ken sa­et­ter sig ud over den og har to­net rent flag som ha­e­vet over grund­lovens lov­gi­ven­de, døm­men­de og udø­ven­de magt. Det er ik­ke en ac­cep­ta­bel ret­stil­stand.« Og tid­li­ge­re justits­mi­ni­ster Bri­an Mik­kel­sen sko­se­de søn­dag me­di­e­che­fer­ne med op­san­gen: »En dom­stols­af­gø­rel­se er en dom­stols­af­gø­rel­se, uan­set om man kan li­de af­gø­rel­sen el­ler ej.« DET AF­GØ­REN­DE ER, at der er de­mo­kra­tisk kon­trol med det, som fal­der i ’hem­me­lig nem­lig’ka­te­go­ri­en. Jes­per Ty­nell sår i sin bog ’Mør­ke­lyg­ten’ al­vor­lig tvivl om, hvor­vidt det nu og­så er Søs Ma­rie Serup,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.