Fra jan­te­lov til suc­ces

’Café Ha­ck’-va­er­ten Sø­ren Da­hl har al­tid ka­em­pet med sit selvvaerd

BT - - NYHEDER -

Jeg vil ik­ke si­ge, at jeg for­try­der no­get. Men jeg er og­så nødt til at in­drøm­me, at der er no­get, som ik­ke er lyk­ke­des så godt for mig ti­den gø­re mig uma­ge. Ki­men til, hvor­dan mit liv har va­e­ret, blev helt sik­kert lagt dér,« nik­ker han. Gråt hår og blød stem­me BT har sat va­er­ten sta­ev­ne på en kø­ben­havnsk café i in­dre by. I dag er det rø­de hår gråt, og dét, der er til­ba­ge, strit­ter hel­ler ik­ke som en fla­en­set so­fa.

Men den blø­de stem­me med det umi­sken­de­ligt jy­ske pra­eg, der hver søn­dag for­mid­dag strøm­mer ud af ra­dio­en til en mil­li­on lyt­te­re, er den sam­me.

Sam­me ‘Café Ha­ck’ er med åre­ne ble­vet Sø­ren Da­hls red­nings­plan­ke fra hans egen ri­gi­de sel­vop­fat­tel­se. For nu har han – en­de­lig – fun­det sin ret­te hyl­de.

»I de se­ne­re år har jeg med Café Ha­ck følt, at det, jeg bi­dra­ger med til fa­el­les­ska­bet, er o.k.,« smi­ler han og til­står, at han sta­dig i ny og nae skal si­ge til sig selv, at det, han la­ver, er godt nok.

Godt nok var det til gen­ga­eld ik­ke sid­ste som­mer. Da blev Sø­ren Da­hl ef­ter 12 års par­for­hold sing­le. Igen. I for­vej­en har han haft to la­en­ge­re­va­ren­de for­hold – blandt an­det med kvin­den, der er mor til de to søn­ner på 17 og 15 år.

Hvert brud har va­e­ret hårdt for mu­si­ke­ren. Og han er­ken­der da og­så blankt, at hans sto­re ar­bejds-

pres og de man­ge tu­re på lan­de­ve­je­ne har va­e­ret med til at få hans par­for­hold til at bri­ste:

»Jeg vil ik­ke si­ge, at jeg for­try­der no­get. Men jeg er og­så nødt til at in­drøm­me, at der er no­get, som ik­ke er lyk­ke­des så godt for mig.«

Slik­ker sta­dig sår­e­ne

Br­ud­det med ka­e­re­sten Ti­ne har va­e­ret hårdt. For den 58-åri­ge ra­diova­ert, mu­si­ker og ka­pel­me­ster hav­de reg­net med, det var hen­de, han skul­le bli­ve gam­mel med. Nu et år se­ne­re slik­ker han sta­dig sår­e­ne og er be­stemt ik­ke på ud­kig ef­ter en ny kvin­de i sit liv. I ste­det har han fo­kus på si­ne dren­ge og si­ne fem sø­sken­de, som han har et na­ert for­hold til.

»Men jeg vil­le va­e­re ulyk­ke­lig, hvis jeg som gam­mel skul­le sid­de ale­ne til­ba­ge. Det kan jeg slet ik­ke fo­re­stil­le mig,« si­ger han og til­fø­jer ef­ter en kort ta­en­ke­pau­se:

»Nej, det hå­ber jeg ved gud ik­ke.«

Sø­ren Da­hl, va­ert på ra­dio-tal­ks­howet ’Café Ha­ck’, har på trods af suc­ces i sit ar­bejds­liv al­tid følt sig tyn­get af barn­dom­mens man­tra fra Thy om, at man skal gø­re sig fortjent til alt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.