Ter­r­o­rist dra­e­ber to i Jerus­a­lem

BT - - NYHEDER -

SKØD TILFAELDIGE En pa­la­esti­nen­ser be­va­eb­net med et sky­de­vå­ben dra­eb­te i går to men­ne­sker og sår­e­de op til fi­re an­dre i Jerus­a­lem, rap­por­te­rer lo­ka­le me­di­er. De to, der er dra­ebt, blev hårdt sår­et i sky­de­ri­et, men de dø­de se­ne­re på et ho­spi­tal.

En talskvin­de for politiet si­ger, at politiet stand­se­de ger­nings­man­den ved at dra­e­be ham. Der skal va­e­re ta­le om en 39-årig mand fra Østjerus­a­lem.

Hun sag­de og­så, at de to hårdt sår­e­de – som alt­så se­ne­re dø­de – var en po­li­ti­mand og en for­bi­pas­se­ren­de kvin­de i 60er­ne.

Sky­de­ri­et fandt sted ik­ke langt fra Is­ra­els na­tio­na­le po­li­ti­ho­ved­kvar­ter ved let­ba­ne-tog­sta­tio­nen Am­mu­ni­tion Hill i Jerus­a­lem.

Ger­nings­man­den var i bil og åb­ne­de ild mod de ven­ten­de tog­pas­sa­ge­rer. Så kør­te han fra ste­det og blev for­fulgt af to po­li­ti­folk på mo­tor­cy­kel.

»Da ter­r­o­ri­sten så po­li­ti­fol­ke­ne, skød han mod dem, men det lyk­ke­des dem at sky­de igen og dra­e­be ham,« si­ger talskvin­den.

Mindst 220 pa­la­esti­nen­se­re er i det se­ne­ste år ble­vet dra­ebt un­der vol­de­li­ge epi­so­der mel­lem is­ra­e­le­re og pa­la­esti­nen­se­re på Vest­bred­den, i det øst­li­ge Jerus­a­lem el­ler i Ga­za­stri­ben.

Af dem har Is­ra­el iden­ti­fi­ce­ret 149 som at­ten­tat­ma­end, mens re­sten er ble­vet dra­ebt un­der de­mon­stra­tio­ner el­ler i vol­de­li­ge sam­men­stød.

Pa­la­esti­nen­ser­ne har dra­ebt 33 is­ra­e­le­re i sam­me pe­ri­o­de. Des­u­den er to ame­ri­ka­ne­re ble­vet dra­ebt i Is­ra­el. Der­til kom­mer, at man­ge is­ra­e­le­re er ble­vet sår­et i en lang ra­ek­ke an­greb ud­ført af pa­la­esti­nen­se­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.