La­ek­ker lap­top med

BT - - NYHEDER -

Du skal dog ik­ke bru­ge fle­re pen­ge end højst nød­ven­digt, hvis du ude­luk­ken­de går ef­ter im­po­ne­ren­de spe­ci­fi­ka­tio­ner. Du kan i dag få com­pu­te­re, der på pa­pi­ret har li­ge så flot­te tal som langt dy­re­re mo­del­ler ret­tet mod pro­fes­sio­nel brug, og de bil­li­ge kon­kur­ren­ter kan i vis­se til­fa­el­de end­da kon­kur­re­re på ka­pa­ci­tet og ha­stig­hed.

De dy­re­re pc’er er som re­gel hur­ti­ge­re, og de er først og frem­mest over­leg­ne, når det hand­ler om so­li­di­tet, kom­po­nent­kva­li­tet, kva­li­tets­for­nem­mel­se og de­sign. Du får en langt bed­re bru­gero­p­le­vel­se, og pro­fes­sio­nel­le com­pu­te­re hol­der la­en­ge­re og tå­ler en me­re hård­ha­en­det be­hand­ling. Ta­sta­tu­ret er et godt ek­sem­pel. Kon­tak­ter­ne un­der ta­ster­ne sid­der ik­ke kun midt for. Fje­der­mod­stan­den gi­ver en bed­re for­nem­mel­se i fin­gre­ne, så du kan hol­de ud at skri­ve i la­en­ge­re tid.

Pixel-kva­li­te­ten på ska­er­men er høj, selv­om ska­erm­bil­le­det of­te kun op­le­ves mar­gi­nalt bed­re end på langt bil­li­ge­re ma­ski­ner.

Ka­bi­net­tet er let­te­re og me­re vrid­nings­sta­bilt. Sa­er­lig vig­tig er me­ka­nik­ken i ska­er­mens ha­engs­ler. På en dyr com­pu­ter er ha­engs­ler­ne som re­gel af en hold­bar kva­li­tet, så du kan luk­ke ska­er­men op og i fle­re år frem i ti­den.

Her te­ster vi seks nyhe­der, som by­der på dis­se for­de­le. De ko­ster mel­lem 10.000 og 14.000 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.