Acer Tra­vel­ma­te P648-M-50KW

BT - - NYHEDER -

10.600 kr. Mas­ser af ba­er­bar for de man­ge pen­ge: På af­stand ser den­ne Acer må­ske lidt or­di­na­er ud, men bag den sor­te fi­nish gem­mer sig et chas­sis, som del­vist er la­vet i kul­fi­ber. Det er et ma­te­ri­a­le, som er bå­de sta­er­kt og let og der­for per­fekt til en ba­er­bar. En så­dan hver­dags­ba­er­bar bli­ver hyp­pigt luk­ket op og i, og her ha­ef­ter vi os ved den sa­er­de­les solide op­byg­ning. Ha­engs­ler­ne kan tå­le at bli­ve brugt i man­ge år. Kva­li­tets­fø­lel­sen er ge­ne­relt høj i den­ne te­stens bil­lig­ste com­pu­ter. Selv­om du skal af med en halv snes tu­sin­de kro­ner, så er det gan­ske godt gå­et.

Test­mo­del­len blev le­ve­ret med Win­dows 7 Pro, som man­ge fir­ma­er sta­dig fo­re­tra­ek­ker, men du kan få den med Win­dows 10 Pro til sam­me pris. Som testvin­de­ren har Acer en 14”-ska­erm, men med lidt la­ve­re op­løs­ning. Ska­er­men gi­ver dog li­ge en smu­le ek­stra, nem­lig 0,7”. Og med si­ne godt 32 cen­ti­me­ter i bred­den, en tyk­kel­se på un­der 2 cen­ti­me­ter og en va­egt på den rig­ti­ge si­de af 2 kg er Acer en no­te­book, du or­ker at ta­ge med dig hver dag.

Ma­ski­nen er ret kvik til at kom­me på og fin­de Wi-Fi-net­va­erk. Og er du uden for da­ek­ning, kan du blot isa­et­te et sim­kort – så du al­tid kan kom­me på mo­bilt net­va­erk. Og er der 3G- el­ler 4G-for­bin­del­se, går det fak­tisk ret godt med ha­stig­he­den sam­men­lig­net med Wi-Fi.

Acer-pc’en er en fint hur­tig ma­ski­ne, men ik­ke im­po­ne­ren­de på det­te punkt. Men ydel­sen er ri­ge­lig høj til hur­tig af­vik­ling af op­ga­ver i for ek­sem­pel Mi­cro­softs Of­fi­ce-pak­ke. Til langt de fle­ste op­ga­ver vil du op­le­ve com­pu­te­ren som ri­ge­lig hur­tig.

Ta­sta­tu­ret fun­ge­rer fint uden at im­po­ne­re. Fø­lel­sen er god, men vi kun­ne godt øn­ske os den skå­l­form i ta­ster­ne, som Leno­vo og an­dre pro­du­cen­ter til­by­der. Bat­te­ri­ti­den er over de an­giv­ne ot­te ti­mer – fint!

Mi­nus­punk­ter­ne er få og små. Hvis du går ef­ter en de­ci­de­ret un­der­hold­nings­cen­tral, skal du ik­ke va­el­ge Acer Tra­vel­ma­te P648-M50KW. Gra­fik­kor­tet er for svagt til spil i den me­re se­ri­ø­se en­de, og selv­om com­pu­te­ren sag­tens kan bru­ges til film, så er de ind­byg­ge­de højt­ta­le­re el­ler ly­dud­gan­gen til ho­ved­te­le­fo­ner­ne ik­ke im­po­ne­ren­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.