Abook 590G

BT - - NYHEDER -

Når du presser ma­ski­nen i knae, kan du hø­re dens bla­e­ser, men det er ik­ke ge­ne­ren­de, og du skal vir­ke­lig pres­se hårdt, før bla­e­se­ren bli­ver hør­bar.

Kom­bi­na­tio­nen af den hø­je ydel­se, la­ve va­egt, go­de ska­erm, me­get lang bat­te­ri­tid og et ta­sta­tur i ver­dens­klas­se be­ty­der, at vi uden tø­ven kå­rer Leno­vo som te­stens vin­der. 11.499 kr. Ka­em­pen im­po­ne­rer med gi­gant­kra­ef­ter: Bag det lidt un­der­spil­le­de de­sign gem­mer sig en ma­ski­ne i su­per­klas­sen. I hvert fald hvis be­ho­vet er en no­te­book med stor ska­erm, mas­ser af po­wer og en be­styk­ning, der kan ta­ge pu­sten fra de fle­ste.

Pro­ces­soren er fra øver­ste hyl­de, og gra­fik­kor­tet gør, at com­pu­te­ren og­så kan bru­ges til ga­m­ing på højt ni­veau. Oven i det får du en 15,6” stor ska­erm med full HD-op­løs­ning. Det er en ma­ski­ne, som du kan bru­ge he­le da­gen til alt fra se­ri­øs bil­led­be­hand­ling over hid­si­ge actionspil til vi­de­opro­duk­tion

Vo­res kon­trol­må­lin­ger afslører, at Abook so­le­klart er den kraf­tig­ste af al­le com­pu­te­re i den­ne test. I prak­tisk brug kan den uden at hak­ke tra­ek­ke vi­de­ore­di­ge­ring, og bil­led­be­hand­ling af tun­ge fi­ler i Pho­tos­hop er hel­ler ik­ke no­get pro­blem. Ska­er­men har høj kva­li­tet, og der er god dyb­de i hver pixel. Det be­ty­der, at bå­de spil, film og end­da bil­led­re­di­ge­ring kan la­de sig gø­re på et højt ni­veau. Til kri­tisk bil­led­be­hand­ling kra­e­ves dog en helt nøj­ag­tigt ka­li­bre­ret ska­erm. På mi­nus­si­den ta­el­ler va­egt og bat­te­ri­tid, og til va­eg­ten skal du la­eg­ge en pa­ent stor og halv­tung strøm­for­sy­ning. Der med­føl­ger ta­ske af ret god kva­li­tet – en mo­del du nor­malt skal be­ta­le 500 kr. for ved si­den af. Ta­sken har en god ba­e­re­rem og kan til dels kom­pen­se­re for den hø­je va­egt, når du skal ha­ve com­pu­te­ren med. Ta­sta­tu­ret op­le­ves lidt gum­mi­ag­tigt, og det er ik­ke på høj­de med for ek­sem­pel Leno­vos. Abook-com­pu­te­ren er ret im­po­ne­ren­de i prak­tisk brug, og isa­er mul­ti­me­di­e­e­gen­ska­ber­ne tra­ek­ker godt op. Her er re­elt ta­le om en ba­er­bar, der nemt kun­ne be­gå sig i ga­m­ing-seg­men­tet. Men det helt un­der­spil­le­de de­sign – sort overalt – be­ty­der, at com­pu­te­ren og­så kan brin­ges med ind på mø­de­lo­ka­ler­nes bo­ne­de gul­ve. Over­fla­den er la­ek­kert blød og skridsik­ker, så den let kan ta­ges med un­der ar­men uden at gli­de. el­ler an­dre smar­te funk­tio­ner. Her er fo­kus ale­ne på ’må­let’ og det er en ul­tra­let ba­er­bar, der er byg­get til at hol­de i man­ge år. Det er vi ik­ke i tvivl om, at den kan. Vi er vil­de med det un­der­spil­le­de de­sign og ma­te­ri­a­ler af me­get, me­get høj ka­li­ber.

Smartp­ho­nes til ’mel­lem­pris’: Her får du mest mo­bil for pen­ge­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.