HP x2 1012 G1

BT - - NYHEDER -

11.925 kr. HP’s kon­kur­rent til Mi­cro­soft: Den lig­ner en af Mi­cro­softs Sur­face-mo­del­ler og er op­byg­get på na­er­mest sam­me fa­con – dvs. som en avan­ce­ret tab­let med ta­sta­tur, der kan klik­kes på. Bag på tab­let­de­len sid­der en støt­te­fod, der kan vip­pes ud, og så er du na­e­sten li­ge så godt kø­ren­de som med en al­min­de­lig ba­er­bar. Støt­te­fo­den er i øv­rigt fra­e­set ind i bag­si­den og sat fast med go­de in­te­gre­re­de ha­engs­ler. Det er ra­sen­de la­ek­kert la­vet og er sam­ti­dig en so­lid løs­ning. Ta­sta­tu­ret er af høj kva­li­tet og nemt at skri­ve på. Den let vink­le­de kon­struk­tion er fak­tisk god. Ene­ste ulem­pe er, at ska­er­men fak­tisk går lidt ned un­der ta­sta­tu­ret og gør det lidt bøv­let at få fat i de iko­ner, der er ne­derst på ska­er­men – ty­pisk dem i pro­ces­linj­en. Der med­føl­ger en la­ek­ker Blu­et­oo­th-ba­se­ret pen, så du kan skri­ve og teg­ne på ska­er­men. Klik ta­sta­tu­ret af, og du har en ham­mer­hur­tig tab­let, som du kan ha­ve med overalt. Og så er tyk­kel­sen un­der 1 cen­ti­me­ter. Med ta­sta­tur er den sam­le­de va­egt blot 1,27 kg. Vo­res kon­trol­må­lin­ger afslører en ret kvik ma­ski­ne, der oven i kø­bet er me­get støjsvag. Dyk­ker vi dy­be­re i må­lin­ger­ne, kan vi se, at HP’en trods alt er bag­ud i for­hold til test­del­ta­ger­ne fra Abook og Asus, når det hand­ler om gra­fik. Det­te er ik­ke en spil­lecom­pu­ter, men den kan sag­tens bru­ges til film. Og her vil du ny­de den over­ra­sken­de kla­re lyd, der kom­mer fra de top­pla­ce­re­de højt­ta­le­re, ud­vik­let og byg­get af B&O.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.