Leno­vo Thin­kPad X1 Yo­ga

BT - - NYHEDER -

13.995 kr. Pro­fes­sio­nel helt ind til be­net: Thin­kPad-nav­net må va­e­re et af de ae­ld­ste i it­bran­chen. For al­le­re­de i 1992 lan­ce­re­de IBM den før­ste ba­er­ba­re pc med det tan­ke­va­ek­ken­de navn. Thin­kPad’en har med an­dre ord 25 års-ju­bila­e­um na­e­ste år. Og det er sta­dig en Thin­kPad fuld af ung­dom­me­lig vi­ta­li­tet – og­så nu, hvor ki­ne­si­ske Leno­vo løf­ter tra­di­tio­nen.

Her får du en tryk­føl­som ska­erm, der kan vip­pes rundt, så com­pu­te­ren kan bru­ges til vidt for­skel­li­ge for­mål – li­ge fra dag­lig­dags sli­de­ar­bej­de til film og net­surf. Kva­li­te­ten fra de pro­fes­sio­nel­le ma­ski­ner er dog bi­be­holdt.

Du vil kun­ne gen­ken­de tou­ch­pad og knap­per fra de tra­di­tio­nel­le Thin­kPad-mo­del­ler – de to funk­tions­k­nap­per er nem­lig pla­ce­ret over tou­ch­pad’en, og des­u­den er der den kend­te lil­le rø­de ’dut’ – til at sty­re mar­kø­ren – i mid­ten af ta­sta­tu­ret.

Alt i den let­te ma­ski­ne li­ge fra byg­ge­kva­li­te­ten til funk­tio­ner­ne er la­ek­kert ud­ført. Chas­si­set kan fø­les lidt blødt, men det er ri­ge­ligt stift til at hol­de, og selv­om det ik­ke har sam­me fi­nish som den me­get ind­by­den­de Dell, så er den helt sor­te over­fla­de rar at rø­re ved. Ska­er­men vip­pes let rundt og stil­les som ’telt’, el­ler hvad du øn­sker. De to sto­re ha­engs­ler skal nok hol­de til man­ge års hårdt brug.

Med en va­egt på blot 1,27 kg og en be­ske­den høj­de på 1,68 cen­ti­me­ter kan man sag­tens ta­ge com­pu­te­ren med sig på fe­rie, på job el­ler over til ven­ner­ne. Ska­er­men på 14” har en op­løs­ning på he­le 2560 x 1440 pixel.

Ta­sta­tu­ret er Leno­vo be­røm­met for, og og­så i X1 lig­ger det en klas­se over kon­kur­ren­ter­ne.

I prak­tisk brug op­le­ves Leno­vo som en ma­ski­ne, der ba­re klør på. Den kla­rer sig og­så fint i vo­res test­må­ling. Det er dog pri­ma­ert på grund af en hur­tig pro­ces­sor og en hur­tig ram­ty­pe, mens gra­fik­de­len er me­re or­di­na­er. Her er te­stens Asus og Abook langt over­leg­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.