Dell La­ti­tu­de 13 7370

BT - - NYHEDER -

12.700 kr. Ul­tra­book på den la­e­kre må­de: Der er no­get helt unikt over den­ne Dell: Den matsor­te over­fla­de med let sat­in­fi­nish og den blø­de gum­mi­bund, der be­ty­der, at com­pu­te­ren står so­lidt fast på na­e­sten al­le un­der­lag. Dell La­ti­tu­de 7370 op­le­ves som et ab­so­lut kva­li­tets­pro­dukt.

Ska­er­men er 13,3”, og det er nok det mind­ste, de fle­ste vil ac­cep­te­re til bu­si­ness-brug. I Dells sor­ti­ment er 7370 da og­så den mind­ste i ka­te­go­ri­en ’Pro’, men kan du le­ve med en 13,3”-ska­erm med den pas­sen­de op­løs­ning på 1920x1080 pixel, så ho­no­re­res du med en ma­ski­ne, der al­tid fø­les vå­gen og ind­by­den­de.

De­sig­net er me­get kom­pakt, og skal du skri­ve he­le da­gen, vil du må­ske fin­de plad­sen til ha­en­der­ne lidt for trang. Ta­ster­ne er til gen­ga­eld frem­ra­gen­de og pra­e­ci­se.

Ska­er­men har en me­get tynd ram­me, og det løf­ter igen de­sig­net op på et højt ni­veau. Og det er ik­ke rent lir, idet ska­er­men står me­get klart og med dy­be far­ver, der kla­e­der alt fra spil over film til me­re se­ri­øs bil­led­be­hand­ling. Det sid­ste er pc’en dog lidt for svag til at ud­fø­re op­ti­malt – trods alt.

Com­pu­te­ren er ty­de­ligt byg­get med bu­si­ness-fol­ket for øje, og den har da hel­ler ik­ke hver­ken tryk­føl­som ska­erm, vend­bar ska­erm

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.