Nor­ges kron­prins in­drøm­mer ulov­lig ud­lej­ning på sin grund i Oslo

BT - - NYHEDER -

Kron­prins Haa­kon i Nor­ge in­drøm­mer ulov­lig ud­lej­ning af bo­li­ger ved hans gård syd­vest for Oslo, skri­ver den nor­ske avis Dag­bla­det.

Prin­sen har ud­le­jet bo­li­ger i tid­li­ge­re gart­ner­byg­nin­ger ved kron­prin­se­par­rets resi­dens Sk­au­gum uden at sø­ge til­la­del­se.

»Det har ik­ke va­e­ret i orden, og det er mit an­svar,« si­ger kron­prins Haa­kon i en e-mail via det nor­ske kon­ge­hus’ pres­se­chef, Ma­ri­an­ne Ha­gen. Hun skri­ver, at Haa­kon så snart som mu­ligt vil sen­de en an­søg­ning til myn­dig­he­der­ne i Asker kom­mu­ne, hvor bo­li­ger­ne lig­ger. Kron­prin­sen hav­de i 2015 le­je­ind­ta­eg­ter på i alt 1,4 mil­li­on nor­ske kro­ner fra ud­lej­ning på Sk­au­gum. Le­je­bo­li­ger­ne be­bos af per­so­ner, som ar­bej­der, el­ler har ar­bej­det, på kron­prin­s­par­rets gård. Det dre­jer sig blandt an­det om to byg­nin­ger. Den ene byg­ning er tre ra­ek­ke­hu­se på sam­let 260 kva­drat­me­ter. Den an­den byg­ning rum­mer bo­li­ger til to på i alt 90 kva­drat­me­ter. »Der har bo­et folk i byg­nin­ger­ne, si­den de blev op­ført som ’va­er­k­sted, la­ger, kon­tor, en­tré og va­e­rel­ser’ i 1930’er­ne. Der bo­e­de folk, da kron­prins Ha­rald flyt­te­de ind, og da kron­prins Haa­kon flyt­te­de ind. Og der bor folk nu,« si­ger Ha­gen. Ud­lej­nin­gen er i strid med plan- og byg­nings­lo­ven, be­kra­ef­ter ad­vo­kat An­dré Sand­berg over for Dag­bla­det. /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.