Luksus-hip­pi­er på ør­ken­trip

BT var med, da 75.000 var for­sam­let på tids­rej­se med en flok me­get le­ven­de ro­ck­di­nosau­rer. De­sert Trip Mu­sic Festival bli­ver kaldt ver­dens stør­ste festival

BT - - KULTUR - Jens Jam Ras­mus­sen | bt@bt.dk

Der er godt 47 år mel­lem den­ne De­sert Trip festival i Co­a­chel­la i Ca­li­for­ni­en og den hi­sto­ri­ske Wood­sto­ck, der ce­men­te­re­de mu­sik­festi­va­len som fa­eno­men. Og der er cir­ka 4.800 km mel­lem Co­a­chel­la, Ca­li­for­ni­en og Wood­sto­ck, New York. Her­u­de i den ca­li­for­ni­ske ef­ter­år­sør­ken er det over 37 gra­der, fuld sol he­le da­gen og kna­størt. Der var ma­eng­der af små­kølig sen­som­mer­regn og no­to­ri­ske mud­der­mas­ser på Wood­sto­ck 1969.

Der er god plads til 75.000 ga­e­ster hver af­ten her på Em­pi­re Po­lo­an­la­eg­get i Co­a­chel­la. Den­gang på Wood­sto­ck … in­gen ved det med sik­ker­hed, men et sted mel­lem 250.000 og 400.000 men­ne­sker er ble­vet an­slå­et – og det med en to­tal-ka­o­tisk lo­gi­stik og ind­lo­ge­ring. De sa­ni­ta­e­re for­hold var som i en forar­met tred­je­ver­dens­ghet­to.

De­sert Trip der­i­mod er orden, ren­lig­hed, struk­tur og konsu­ment­ven­li­ge livs­stils-kon­cep­ter: kuli­na­ri­ske la­ek­ke­ri­er fra kyn­di­ge køk­ken­che­fer (ca. 800 kr. for en ’culi­nary ex­pe­ri­en­ce’), øl-telt med lo­ka­le kva­li­tets-øl til godt 90 kr. pr. halv­li­ter, yo­ga-lek­tio­ner i pal­me­skyg­gen, ind­flyt­nings­kla­re ti­pi­er ved af­sva­len­de La­ke El­dora­do fra 7.000 kr. styk­ket. In­gen sy­re­trip, nej, men el­lers alt hvad et gam­melt luksus-hip­pie­hjer­te kan be­ga­e­re. Sim­pelt, men rent BT har ind­lo­ge­ret sig i festi­va­lens me­re pri­mi­ti­ve telt­lejr (700 kr. for en af­krid­tet plads, in­klu­siv wc/bru­se­ka­bi­ner og af­fald­støm­ning – ’ig­lo­en’ har vi selv sla­ebt med fra Dan­mark). Vi bor blandt hund­red­vis af ro­ck- og rej­seg­la­de ame­ri­ka­ne­re, me­xi­ca­ne­re, bri­ter, hol­la­en­de­re og asi­a­ter. Stem­nin­gen er so­ci­al og ge­myt­lig her, vi da­ser i ti­me­vis i so­len, drik­ker hin­an­dens øl og ta­ler me­get om mu­sik, kon­cer­ter og festi­va­ler.

Fra tel­te­ne hø­res et non-stop lydspor af Si­mon & Gar­fun­kel, Sto­nes, Be­at­les, Pink Floyd, The Kinks. Det ene­ste af­fald på vo­res cam­ping­plads er det, der lig­ger i de op­stil­le­de af­falds­be­hol­de­re. Sid­ste om­gang in­den luk­ke­tid Vo­res telt­na­bo­er er to blot 19-åri­ge fy­re fra Dun­dee, Skot­land, som har skra­bet sam­men til de bil­lig­ste stå­plads-bil­let­ter med na­er­mest en halv ki­lo­me­ters af­stand til sce­nen. De er iført Hen­drix- og Who-T-shir­ts og er – som al­le os an­dre her – på rej­se til­ba­ge til en de­fi­ne­ren­de ro­ck­ro­man­tisk epo­ke, som vi li­ge skal op­le­ve en snert af, in­den luk­ke­tid.

De­sert Trip-pro­gram­met ser­ve­rer mu­lig­he­den på et sølv­fad. An­der­le­des nav­ne end på Wood­sto­ck og i mo­de­re­ret form (ba­re to punkt­li­ge show pr. af­ten), men ind­hyl­let i au­ten­tisk sen-60er-magi: Rol­ling Sto­nes, Bob Dylan, Paul McCart­ney, Neil Young, Ro­ger Wa­ters og The Who.

No­gen en­kel plan­la­eg­ning har det dog ik­ke va­e­ret. Den 50-åri­ge Paul To­l­eff, der i 19 år har ar­ran­ge­ret Co­a­chel­la Festival sam­me sted, skrev for to år si­den de seks kunst­ner­nav­ne ned som de seks ene­ste på hans øn­ske­li­ste for en helt sa­er­lig event. Han måt­te gå lang­somt frem og for­kla­re sig.

»Du me­ner … Co­a­chel­la for gam­le men­ne­sker,« spurg­te Mi­ck Jag­ger ham di­rek­te, da To­l­eff fo­re­slog ham kon­cep­tet.

Ja, ude­luk­ken­de gam­le men­ne­sker, i hvert fald de op­tra­e­den­de. Og det kun­ne bå­de Jag­ger, de an­dre Sto­nes-med­lem­mer og leg­en­de­nav­ne godt le­ve med. Sam­men med hy­ren.

Fre­dag ef­ter­mid­dag åb­ne­des po­r­te­ne så til den før­ste ud­ga­ve af den højt be­sung­ne kon­cert-festival, af nog­le me­di­er kaldt the big­gest ro­ck­con­cert ever. Sel­ve­ste Bob Dylan stod på sce­nen, der­ef­ter The Rol­ling Sto­nes. En god blan­ding »Eve­ry­bo­dy must get sto­ned,« sang Dylan i åb­nings­num­me­ret ’Rai­ny Day Wo­man # 12 & 35’ og et par un­ge fulg­te fluks op­for­drin­gen og ta­end­te en jo­int. Til Sto­nes-showet op­le­ve­de BT bå­de dan­sen­de un­ge pi­ger og grå­hå­re­de ma­end i 70er­ne, ivrigt fil­men­de med de­res mo­bil-te­le­fo­ner.

Og hav­de det ik­ke va­e­ret for mu­sik­le­gen­der­nes frem­skred­ne al­der – me­re end de­res ak­tu­el­le pra­e­sta­tions­ev­ne – kun­ne man må­ske øj­ne en ny trend på festi­val­mar­ke­det, og­så det eu­ro­pa­ei­ske. Re­a­li­stisk bli­ver der dog nok sna­re­re ta­le om et par sid­ste nostal­gi­ske na­et­ter med den sam­le­de, gam­le ro­ck-kli­ke her­u­de i den smuk­ke ca­li­for­ni­ske ør­ken, over 50 år ef­ter at det he­le be­gynd­te.

De­sert Trips an­den we­e­kend med sam­me pro­gram fin­der sted i den kom­men­de we­e­kend 14.-16. ok­to­ber. Se an­mel­del­ser af al­le den for­gang­ne we­e­kends De­sert Trip-kon­cer­ter på bt.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.