’Bed­rag’ er til­ba­ge på ba­nen

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg | ho­eg@bt.dk

ANMELDELSE

DR1-Dra­ma ’Bed­rag II – af­snit tre’ **** **

Det kan godt va­e­re, at hi­sto­ri­en er me­re end en smu­le ure­a­li­stisk. Men an­den sa­e­son af Jep­pe Gjer­vig Grams dra­ma-se­rie ’Bed­rag’ er kon­stant un­der­hol­de­de, og søn­da­gens af­snit var pro­p­fyldt med su­ve­ra­ent sku­e­spil. Så­le­des var jeg spe­ci­elt be­ta­get af kon­fron­ta­tio­nen mel­lem de to små­for­bry­de­re Bim­se og Ni­cky, spil­let af hen­holds­vis Lukas Han­sen og Es­ben Smed.

På or­dre fra sin iskol­de, sven­ske boss ’P’ tru­e­de Ni­cky sin før så go­de ven til at mel­de sig fri­vil­ligt og ta­ge an­sva­ret for en for­bry­del­se, som han ik­ke hav­de be­gå­et. Og man kun­ne na­e­sten ma­er­ke Bim­ses hjer­te bli­ve knust, mens Ni­cky for­søg­te at hol­de ma­sken.

Kol­le­ga­er­ne Sonja Ri­ch­ter og Na­ta­lie Ma­du­eño var som hhv. bank­di­rek­tør og su­perjurist ik­ke langt bag­ef­ter, da de pas­sivt-ag­gres­sivt tør­ne­de sam­men over le­del­sen af den tru­e­de Absa­lon Bank.

I den­ne sa­e­son dre­jer det sig som be­kendt om lan­dets do­mi­ne­ren­de Nova Banks be­skid­te frem­gangs­må­der. Ban­ken, der for­sø­ger at over­ta­ge Absa­lon Bank, tje­ner til­sy­ne­la­den­de for­mu­er på at tvin­ge små dan­ske er­hvervs­dri­ven­de ud i ban­kerot.

Og i af­snit 3 fandt et an­det un­der­hol­den­de ’Bed­rag’-par, bag­mand­spo­li­tiets Mads og Alf (Tho­mas Bo Lar­sen og Tho­mas Hwam) ud af, at for­bry­del­sen har for­bin­del­se helt op i top­pen af det dan­ske er­hvervs­liv. Laes he­le an­mel­del­sen på bt.dk

FO­TO: DR1/LARS REINHOLDT

’Bed­rag II’ over­le­ver bl.a. på grund af su­ve­ra­ent sku­e­spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.