Det voks­ne le­ge­barn

BT - - NAVINE - Løs­nin­ger fra i går:

40 ÅR PÅ ONS­DAG Det si­ges om Fe­lix Smith, at han al­tid har la­det til­fa­el­det rå­de. At han er en af lan­dets mest kend­te tv-va­er­ter, er ik­ke re­sul­ta­tet af om­hyg­ge­lig plan­la­eg­ning el­ler knivskarp am­bi­tion. Fe­lix Smith er ba­re åben og glad for at gri­be de mu­lig­he­der, der op­står. Han tror, at li­vet bli­ver mest spaendende, hvis man har tid til at gå ned ad si­de­ve­je­ne. Og så si­ger han of­te­re ja end nej.

Det he­le be­gynd­te med en uen­tu­si­a­stisk hø­je­re han­del­sek­sa­men og en kon­kur­ren­ce om at op­fin­de et nyt stan­dup-pro­gram.

Sam­men med to ven­ner fo­re­slog Fe­lix Smith at sa­et­te per­so­ner fra vidt for­skel­li­ge kul­tu­rer til at ud­fø­re hin­an­dens ar­bej­de. Pro­duk­tions­sel­ska­bet Blu gav pro­jek­tet en chan­ce og send­te en fi­sker fra Thy­bor­øn til Fi­ji for at klap­pe fi­ske­ne ind mod land som de lo­ka­le. Fe­lix vandt kon­kur­ren­cen og de 150.000 kro­ner og blev til­budt et job som pro­duk­tions­as­si­stent ved Blu. Der­med var vej­en ba­net til en se­ne­re va­erts-tjans på TV2pro­gram­met ’Rund­funk’, før han blev mor­gen­va­ert på ra­dio­ens P3.

»De før­ste tre-fi­re år var det én stor le­ge­plads, hvor jeg skøjte­de rundt i hu­set,« som han selv har sagt om sin tid i DR.

Si­den er Fe­lix Smith hop­pet fra tue til tue som va­ert på bå­de ra­dio og tv – blandt an­det som va­ert for Me­lo­di Grand Prix i bå­de 2009, 2010 og 2011. Uan­set for­ma­tet er det Fe­lix, der har rol­len som den ung­dom­me­li­ge, var­me og imø­de­kom­men­de va­ert. Al­tid med et bredt smil og let ug­let, lyst hår.

Nog­le be­teg­ner ham til­med som den nye Ot­to Lei­s­ner.

I 2012 fik Fe­lix Smith lov til at bo hos en lang ra­ek­ke af lan­dets stør­ste per­son­lig­he­der, da han var va­ert på TV2pro­gram­met ’Fe­lix flyt­ter ind’. Fi­ske­fri­ka­del­ler Plud­se­lig stod han dér på ska­er­men og steg­te fi­ske­fri­ka­del­ler med da­va­e­ren­de stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ningS­ch­midt i det ene pro­gram, mens han tog til Ba­den Ba­den med – den nor­malt ret re­ser­ve­re­de – Me­di­na i det na­e­ste. For Fe­lix Smith er varm.

Tid­li­ge­re kol­le­ga­er me­ner, at de fle­ste kil­der får lyst til at åb­ne sig, for­di de fak­tisk mø­der et men­ne­ske med en op­rig­tig in­ter­es­se i at la­e­re nyt. Og ik­ke ba­re en jour­na­list.

»Egent­lig har jeg al­drig brudt mig om at ar­bej­de,« er­kend­te Fe­lix Smith selv i et in­ter­view fra 2011.

Fak­tisk drøm­mer han mest om at kø­re ver­den rundt i bil.

Må­ske med ko­nen Ma­rie ved si­den af og med søn­ner­ne Art­hur og Theo­dor på bags­a­e­det. Og med god tid til at dre­je ned ad de si­de­ga­der, der måt­te duk­ke op. Nem Sva­er Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ra­ek­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­tra­e­de me­re end én gang i hver ra­ek­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

Fe­lix Tho­mas Elkja­er Smith er ra­dio- og tv-va­ert. Han har va­e­ret va­ert for det dan­ske Me­lo­di Grand Prix i 2009, 2010 og 2011 sam­men med hen­holds­vis Bir­t­he Kja­er, Julie Bert­hel­sen og Li­se Røn­ne. I øje­blik­ket op­ta­ger han ’Dan­mark har ta­lent’ og ’Klip­fi­sker­ne’ til TV2. Pro­gram­mer­ne kan ses i 2017. Pri­vat dan­ner Fe­lix Smith par med Ma­rie Smith. Sam­men har de to dren­ge, Art­hur og Theo­dor på hen­holds­vis 8 og 2 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.