Det kan la­de sig gø­re: Småbørns­fa­ed­re og hur­tig­lø­be­re

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELØBET 2016 -

TID TIUL DET HE­LE sam­men­ha­en­gen­de søvn. Men det gik o.k. sid­ste nat. Li­ge nu er jeg ba­re glad for, at jeg valg­te at stil­le op.«

Med god op­bak­ning fra sin ko­ne Jo­han­na får Mor­ten sta­dig tid til at pres­se tra­e­nin­gen ind i hver­da­gen.

»Jeg va­erds­a­et­ter det på en an­den må­de, når jeg kom­mer ud at tra­e­ne, end jeg må­ske vil­le ha­ve gjort, hvis jeg var 26 og ale­ne. Og så er det dej­ligt, at det og­så er en gla­e­de for an­dre end mig selv, når jeg kom­mer hjem igen.«

37-åri­ge St­ef­fan Ka­erulf Frand­sen har dat­te­ren Au­gus­ta på 10 må­ne­der og søn­nen Magnus på fem. Han sy­nes hel­ler ik­ke, at det er sva­ert at jong­le­re med fuld­tids­tid, fa­mi­li­e­liv og lø­be­tra­e­ning.

»Jeg lø­ber ba­re min­dre. Jeg lø­ber kun 30-40 km om ugen, og el­lers så må jeg nog­le gan­ge ta­ge ba­byjog­ge­ren med ud på mi­ne tu­re. Det hand­ler ba­re om sa­en­ke am­bi­tions­ni­veau­et lidt. Og så har jeg hel­di­gi­vis få­et en dat­ter, som sover om nat­ten,« si­ger han med et stort smil. Frand­sen kom i mål i 51.57. »Jeg blev nødt til at sa­et­te far­ten lidt ned til sidst - el­lers var jeg kom­met til at ka­ste op.«

Selv­om han ta­ler om at sa­en­ke am­bi­tions­ni­veau­et, har han al­le­re­de sat sig et stort mål for na­e­ste år. Det er pla­nen at lø­be ma­ra­ton på un­der tre ti­mer i lø­bet af 2017.

Mor­ten Risa­ger jong­le­rer fint med job, fa­mi­li­e­liv og lø­be­tra­e­ning.

• St­ef­fan Ka­erulf Frand­sen måt­te sa­et­te far­ten ned til sidst for at und­gå at kom­me til at ka­ste op. Na­e­ste mål er un­der tre ti­mer på et ma­ra­ton.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.