An­na er uden for num­mer

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELØBET 2016 -

STJERNESKUDDET sejr i Maj Invest Eremitageløbet i løbs­re­kor­den 43.45.

I et for­ry­gen­de løb skar hun 14 se­kun­der af Dor­te Vi­b­jergs 18 års gam­le re­kord.

An­na-Emi­lie Møl­ler gav va­nen tro alt, hvad hun hav­de, og ka­ste­de sig ned i gru­set ef­ter at ha­ve pas­se­ret mål­stre­gen.

»Det var vildt hårdt, og jeg var enormt tung og sy­ret på de sid­ste bak­ker,« er­ken­der hun.

»Jeg hav­de ik­ke tro­et, at jeg kun­ne slå Syl­via Ki­be­ren­ge, og jeg hav­de in­gen for­nem­mel­se af, om jeg var i na­er­he­den af re­kor­den el­ler ej. Jeg løb ba­re alt, hvad jeg kun­ne. Det er sinds­sygt, at jeg løb så hur­tigt.«

An­na-Emi­lie Møl­ler lag­de ik­ke ma­er­ke til sid­ste års vin­der Syl­via Ki­be­ren­ge un­der­vejs.

»Jeg hør­te på et tids­punkt, at jeg før­te med 40 me­ter, men jeg tur­de ik­ke ven­de mig om. Jeg har det bedst, når jeg ik­ke kig­ger til­ba­ge. Jeg løb ba­re mit eget løb. Det er en af mi­ne bedste sej­re.«

Su­per­ta­len­tet fra Blovstrød Lø­ver­ne skar over ot­te se­kun­der af den dan­ske re­kord på 3.000 me­ter for­hin­dring i Rio de Ja­neiro og har ef­ter OL un­der­stre­get for­men med DMguld på 800 og 1.500 me­ter og en frem­ra­gen­de 3.000 me­ter i Za­greb.

På fle­re må­der minder hun om 70er­nes su­per­stjer­ne Loa Ol­af­sson, som blev tredob­belt E-løbsvin­der og sat­te uof­fi­ci­el­le ver­dens­re­kor­der på 5.000 me­ter og 10.000 me­ter. Re­kor­der­ne blev ik­ke an­er­kendt, for­di hun sat­te dem i blan­de­de løb.

»An­nas re­kord kom ik­ke bag på mig. Hun er i ka­non­form,« si­ger Ker­sti Jakob­sen.

»Det er sva­ert at si­ge, hvor An­na har størst po­ten­ti­a­le. Om det er på kor­te­re el­ler la­en­ge­re di­stan­cer. Li­ge nu tror jeg, at hun bedst kan li­de, når der er la­eng­de på.«

An­na-Emi­lie Møl­ler var de sid­ste to år ble­vet nr. 3 i Dy­re­ha­ven og for­bed­re­de den­ne gang sit per­son­li­ge re­kord med he­le to mi­nut­ter og 41 se­kun­der.

Den ke­ny­an­ske Kø­ge-pi­ge Syl­via Ki­be­ren­ge, som for to uger si­den vandt det sven­ske Li­dingöl­op­pet, løb på 44.53. Der­fra var der et spring til Lea Rei­me og OL-pi­gen på 400 me­ter ha­ek, Sti­na Tro­est, som løb på hen­holds­vis 48.58 og 49.14.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.