Ta­enk­te ik­ke på re­kor­den

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELØBET 2016 -

TRED­JE SEJR Jør­gen­sens le­gen­da­ri­ske re­kord på 38.40 fra 1987, men dén hav­de en for­kø­let Ab­di Hakin Ulad ik­ke of­ret man­ge tan­ker un­der­vejs.

OL-ma­ra­ton­lø­be­ren er flyt­tet fra Ska­els­kør til Sla­gel­se og er be­gyndt på en ud­dan­nel­se i Na­est­ved.

»Jeg står op hver mor­gen kl. 5.20 og er hjem­me igen kl. 17. Det er kun i we­e­ken­den, jeg tra­e­ner to gan­ge om da­gen,« si­ger han.

»Jeg nød tu­ren gen­nem sko­ven i dag. Eremitageløbet er et af de løb, jeg hol­der al­ler­mest af. Jeg er til­ba­ge na­e­ste år.«

Ab­di Hakin Ulads na­e­ste sto­re op­ga­ve bli­ver cross-EM 11. de­cem­ber på Sar­di­ni­en.

På an­den­plad­sen i 42.05 kom et nyt, spaendende navn, Has­san Omar, som lø­ber for Aar­hus Fremad og Mo’s Fri­ends.

Has­san Omar er flygt­ning fra Etio­pi­en og kom ale­ne til Dan­mark i au­gust 2014. Fa­mi­li­en er i Etio­pi­en.

Han blev nr. 4 ved DM på 5.000 me­ter, men der er in­gen tvivl om, at han har po­ten­ti­a­le til no­get stør­re.

»Det er før­ste gang, jeg lø­ber i Dy­re­ha­ven. En dej­lig op­le­vel­se, men ru­ten er hår­de­re, end jeg tro­e­de. Jeg er stolt af min an­den­plads,« si­ger Has­san Omar.

Mo’s Fri­ends er en hyl­dest til Mo Fa­rah, den bri­ti­ske top­lø­ber af so­ma­lisk op­rin­del­se, som vandt OLguld på 5.000 me­ter og 10.000 me­ter i bå­de Lon­don og Rio de Ja­neiro.

På tred­je- og fjer­de­plad­sen kom Jo­a­chim We­el Ros­bo og Kas­per Lau­mann Hart­lev.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.