An­na løb med r

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELØBET 2016 -

GEN­NEM­BRUD­DET Ba­re det at lø­be i en skov, der er på Unescos ver­dens­arv­li­ste. Dy­re­ha­ven var for 48. gang den unik­ke ram­me om ver­dens ae­ld­ste mo­tions­løb, og 19-åri­ge An­naE­mi­lie Møl­ler blev den sto­re vin­der i dy­re­nes skov.

Su­per­ta­len­tet fra Blovstrød Lø­ver­ne slog den 18 år gam­le løbs­re­kord hos kvin­der­ne med su­per­ti­den 43.45.

Frem­ti­dens lø­ber skar 14 se­kun­der af Dor­te Vi­b­jergs re­kord og sat­te sid­ste års vin­der Syl­via Ki­be­ren­ge til va­egs med en mar­gin på over et mi­nut.

Der er man­ge år imel­lem, dansk at­le­tik fo­strer et ta­lent som An­naE­mi­lie, som først for tre år si­den be­gynd­te at ta­ge at­le­tik­ken se­ri­øst ef­ter at ha­ve spil­let ba­sket­ball.

I Rio de Ja­neiro fik hun et min­dre in­ter­na­tio­nalt gen­nem­brud, da hun for­bed­re­de sin dan­ske re­kord på 3.000 me­ter for­hin­dring med over ot­te se­kun­der, men det er kun be­gyn­del­sen på, hvad man kan for­ven­te de kom­men­de år.

Og så har den blon­de og spink­le sja­el­land­ske figh­ter ut­ro­lig man­ge stren­ge at spil­le på. In­gen ved end­nu, om det er på mel­lem- el­ler lang­di­stan­cen, hun har de stør­ste mu­lig­he­der for at slå igen­nem i ver­den­se­li­ten.

Ab­di Hakin Ulad gen­tog sid­ste års sejr hos ma­en­de­ne, men tog det med ro. Ef­ter det olym­pi­ske ma­ra­ton­løb har han slap­pet af og kun tra­e­net en gang om da­gen. Stu­di­er­ne skal og­så pas­ses. Men snart spe­e­des der op igen. For­u­de ven­ter EM i cross.

E-løbs­ar­ran­gø­rer­ne fra Kø­ben­havns Idra­ets-Fore­ning, Kø­ben­havns Ski­k­lub og BT ple­jer at va­e­re ret hel­di­ge med vej­ret, men i går var det så som så med regn først på da­gen og en lidt kølig bla­est. Det slog dog in­gen skår i gla­e­den, og gen­nem­snit­s­ti­der­ne var da og­så blandt de hur­tig­ste no­gen­sin­de.

Af de 12.129 til­meld­te lø­be­re star­te­de 9.515, og 9.437 gen­nem­før­te. 65 pro­cent var ma­end.

Gen­nem­snit­s­ti­den hos ma­en­de­ne var så god som 1.11.54. Hos kvin­der­ne var den 1.20.32.

I de 48 ere­mi­ta­ge­løb har sam­men­lagt 647.702 gen­nem­ført lø­bet, der skab­te mo­tions­bøl­gen. I dag er der ca. 1.500 løb om året i Dan­mark.

Sik­ker­he­den er al­fa og om­e­ga i Maj Invest Eremitageløbet, og der blev hand­let hur­tigt, da en mand­lig lø­ber i 60 års al­de­ren faldt om med hjer­te­stop umid­del­bart ef­ter at ha­ve pas­se­ret mål­stre­gen for fød­der­ne af BTs me­d­ar­bej­der.

I lø­bet af 15 se­kun­der var Rø­de Kors-sama­rit­ter fra Lyng­by-Ta­ar­ba­ek-af­de­lin­gen hos lø­be­ren, som blev genop­li­vet med hjer­te­mas­sa­ge og hjer­testar­ter. Lø­be­ren blev kørt til Gen­tof­te Sy­ge­hus i en af de tre am­bu­lan­cer i sko­ven, og få ti­mer ef­ter den dra­ma­ti­ske ha­en­del­se i må­let hav­de han det godt.

KIF, KS og BT ret­ter en stor tak til sama­rit­ter­ne, la­e­ge­sta­ben og al­le, der bi­drog til suc­ce­sen i sko­ven.

På gensyn til det 49. Maj Invest Ere­mi­ta­ge­løb søn­dag 8. ok­to­ber 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.