Nys og gys på Ere­mi­ta­gen

BT - - MAJ INVEST EREMITAGELØBET 2016 -

Sved er fedt, der gra­e­der TILLYKKE TIL AL­LE Ab­di Ulad måt­te ny­se tre gan­ge, helt ne­de fra ma­ven, in­den han kun­ne få over­rakt vin­der­tro­fa­e­et i Maj In­ve­sts Ere­mi­ta­ge­løb 2016 et skin­nen­de sølv­fad. Han har va­e­ret syg i da­ge­ne op til lø­bet, og så blev vin­der­ti­den me­re end et mi­nut dår­li­ge­re end i fjor, hvor han og­så vandt. Ab­di til­ba­ge­lag­de de 13,3 km i bak­ket ter­ra­en i 40.37 mi­nut­ter - el­ler lidt me­re end tre mi­nut­ter per ki­lo­me­ter. Det sy­nes jeg nu ik­ke ly­der så for­kø­let end­da.

For­in­den hav­de Dan­marks nye sport­s­fa­eno­men ’Lø­be-An­na’ få­et sit sølv­fad som be­vis på sej­ren hos kvin­der­ne, og An­na Emi­lie Møl­ler, som er hen­des bor­ger­li­ge navn, kom­mer vi til at hø­re me­get me­re til i de kom­men­de år.

Ba­re 19 år, men al­le­re­de med OLer­fa­ring, og i går sled hun he­le 14 se­kun­der af den hid­ti­di­ge re­kord for kvin­der i Eremitageløbet. Det var im­po­ne­ren­de.

Ved mål­stre­gen var vi fle­re, som tal­te om, at vi end­da kun er vid­ner til den spa­e­de be­gyn­del­se. An­na vil snart lø­be end­nu hur­ti­ge­re, og hun bli­ver med ga­ran­ti et stort navn i dansk og in­ter­na­tio­nal sport.

Som de står der, årets hur­tig­ste mand og kvin­de, kun­ne jeg ik­ke und­gå at fø­le mig lidt stolt på de­res og dansk at­le­tiks veg­ne. To ven­li­ge og smi­len­de un­ge at­le­ter - helt blot­tet for nyk­ker, men spra­eng­fyldt af ta­lent - strå­len­de om kap med de­res sølv­fa­de. Tillykke til Ab­di og An­na. De gør Dan­mark lidt bed­re. Ver­dens ae­ld­ste mo­tions­løb Stolt­he­den ma­er­ke­de jeg al­le­re­de, da jeg sam­men med over 12.000 an­dre men­ne­sker an­kom til Dy­re­ha­ven i ti­mer­ne op til start. Sik­ke man­ge gla­de og for­vent­nings­ful­de an­sig­ter. Nog­le tog det he­le me­get af­slap­pet, an­dre var al­le­re­de på vej ind i de­res pra­e­sta­tions­zo­ner. Man­ge hav­de syn­li­ge kul­de­gys­nin­ger, og det hang ik­ke kun sam­men med de la­ve ef­ter­års­tem­pe­ra­tu­rer, som vir­ke­lig var til at gy­se over.

Men det gør Eremitageløbet ba­re ved folk. For sik­ke en hi­sto­rie det løb har, ver­dens ae­ld­ste mo­tions­løb. Og ja, min stolt­hed skyld­tes ik­ke mindst BTs rol­le som ar­ran­gør li­ge si­den før­ste gang i 1969.

BT ek­si­ste­rer for at in­for­me­re dan­sker­ne om nyt fra ind- og ud­land, for at un­der­hol­de dem og for at gu­i­de dem til et sjove­re og bed­re liv.

Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig et ar­ran­ge­ment, som bed­re pas­ser til BTs vir­ke end Eremitageløbet. Her bril­le­rer Ab­di og An­na, men her del­ta­ger og­så en so­lid bag­trop af mo­tions­lø­be­re, for hvem ti­den ik­ke er det vig­tig­ste, men sund­he­den og gla­e­den ved samva­e­ret i den smuk­ke ha­ve.

»Sved er fedt, der gra­e­der,« sag­de løbets ka­er­li­ge og fro­di­ge en­tertai­ner, Er­na Iver­sen - ali­as sku­e­spil­le­ren Pe­ter Lar­sen - in­den hun send­te ’kød­pøl­sen’ af men­ne­sker i span­dex ud på de 13,3 km. I så fald var der me­gen gråd på Ere­mi­ta­gen den­ne søn­dag, men den blev over­dø­vet af pu­bli­kums klapsal­ver og de ud­mat­te­de, men stol­te lø­be­res ju­bel­råb, når de kryd­se­de mål­stre­gen.

I var go­de. Tillykke til jer al­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.