Tag mig

Yus­suf Poul­sen vil ha­ve en start­plads mod Mon­te­ne­gro

BT - - VM-KVALIFIKATION - OP­FOR­DRING Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg | joko@sporten.dk

Der var langt mel­lem de sto­re pra­e­sta­tio­ner på det dan­ske lands­hold lør­dag af­ten i Warszawa, men en af dem, der i hvert fald godt kun­ne se sig selv i øj­ne­ne da­gen der­på, var an­gri­be­ren Yus­suf Poul­sen. Ef­ter sin ind­skift­ning ef­ter pau­sen mod Po­len gjor­de han en mar­kant for­skel og sat­te streg un­der, at han er formsta­erk med re­du­ce­rings­må­let til 2-3. Poul­sens fy­sik hav­de po­lak­ker­ne det sva­ert med, og i en kamp, hvor Ni­co­lai Jør­gen­sen ik­ke spil­le­de op til det ni­veau, han har vist på klubhol­det Fey­eno­ord i den se­ne­ste tid, vi­ste Poul­sen til gen­ga­eld, at han er klar til at tra­e­de til.

Med en for­fri­sken­de selv­til­lid me­ner han da og­så, at han skal star­te mod Mon­te­ne­gro.

»Jeg har li­ge­så sto­re for­vent­nin­ger, som jeg hav­de in­den Po­lenkam­pen. Da syn­tes jeg og­så, jeg skul­le star­te in­de, og jeg sy­nes og­så, jeg skal star­te in­de på tirs­dag (i mor­gen, red.). Men det er en an­den kamp, hvem vil Åge ger­ne bru­ge? Hvil­ke ty­per vil han ger­ne ha­ve på ba­nen? Det er op til ham,« si­ger han. Vars­ler aen­drin­ger Un­der Mor­ten Ol­sens sid­ste tid som land­stra­e­ner blev Yus­suf Poul­sen et af de nye, un­ge an­sig­ter i an­gre­bet og nød fint med til­lid. Un­der Åge Ha­rei­de er han gle­det ud på ban­ken ef­ter at ha­ve ble­vet set an i nord­man­dens før­ste tra­e­nings­kam­pe i spid­sen for det dan­ske lands­hold. Land­stra­e­ne­ren har ind­til vi­de­re fo­re­truk­ket kom­bi­na­tio­nen mel­lem fy­sik fra Ni­co­lai Jør­gen­sen og lø­be­vi­lig­hed samt

Folk ved godt, at jeg kan. De så det mod Po­len. Jeg kom­mer med et godt ind­hop, så selv­føl­ge­lig by­der jeg mig til Yus­suf Poul­sen

tek­nik fra Vik­tor Fi­s­cher. Men det kan va­e­re, at Ha­rei­de ik­ke la­en­ge­re kan hol­de Poul­sen på ba­en­ken.

»Folk ved godt, at jeg kan. De så det mod Po­len. Jeg kom­mer med et godt ind­hop, så selv­føl­ge­lig by­der jeg mig til,« ly­der det fra RB Leipzig-an­gri­be­ren, der ef­ter sin de­but i 2014 er no­te­ret for 16 land­skam­pe og tre mål.

No­get kan i hvert fald ty­de på, at det ik­ke er de sam­me 11 spil­le­re fra Po­len-kam­pen, der stil­ler fra start mod Mon­te­ne­gro.

»Vi har en god trup, og det er klart, når vi spil­ler to kam­pe på så kort tid, kom­mer vi til at skif­te uan­set, hvor­dan re­sul­ta­tet ser ud. Vi må for­de­le ar­bejds­ind­sat­sen på fle­re krop­pe,« forta­el­ler Åge Ha­rei­de, der er tryg ved sin trups bred­de.

»Al­le, der har va­e­ret med om­kring hol­det, ken­der kon­cep­tet, og de ved, hvad de skal gø­re. Så vi har dyg­ti­ge spil­le­re i al­le led, som har fri­ske ben, og det bli­ver før­ste pri­o­ri­tet at fin­de ud af, hvem der er klar.«

Yus­suf Poul­sen bi­drog med et sandt ar­bejds­ra­se­ri og en scor­ing, da han kom på ba­nen i Warszawa. FO­TO: LISELOTTE SABROE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.