En ny fod­bold­ku

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det­te op­gør er na­tur­lig­vis stort. Portu­gal har Ro­nal­do, som om no­gen er ver­dens mest kend­te fod­bold­spil­ler. Men re­sul­ta­tet af kam­pen må af­gø­re, hvor den skal ran­ge­re i den fa­e­rø­ske fod­bold­hi­sto­rie en del af sit stu­die har hun valgt at ta­ge i prak­tik hos Lag­man­den i Tors­havn (sva­ren­de til ju­stits­mi­ni­ste­ri­et i Dan­mark).

Ef­ter fi­re år som stu­de­ren­de i Kø­ben­havn har Gud­run Ja­cob­sen få­et ka­er­lig­he­den til hjem­lan­det for­sta­er­ket.

»Vi er gå­et fra en na­tion, som folk ik­ke tog se­ri­øst, til en na­tion som kan yde mod­stand mod et­hvert hold, der kom­mer her­op. Sam­ti­dig er det så­dan med kun knap 49.000 ind­byg­ge­re, at al­le ken­der en el­ler ken­der en, der ken­der en, som er på lands­hol­det. Det gør bå­de stolt­he­den me­re ud­talt og dren­ge­ne til net­op det: Vo­res dren­ge,« af­slut­ter Gud­run Ja­cob­sen.

Na­tio­na­la­re­na­en i Tors­havn har lø­ben­de gen­nem­gå­et for­bed­rin­ger, og da bil­let­ter­ne til kam­pen mod Portu­gal blev sat til salg, tog det ik­ke me­re en syv mi­nut­ter, før det fa­e­rø­ske fod­bold­for­bund måt­te mel­de de 4.845 sa­e­der ud­solg­te. Til li­ge pra­e­cis det­te op­gør for­sø­ger fod­bol­din­ter­es­se­re­de fa­e­rin­ger man­ge tri­cks for at skaf­fe sig bil­let­ter.

Pres­se­che­fen hos det fa­e­rø­ske fod­bold­lands­hold, He­ri á Róg­vi, forta­el­ler med et stort smil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.