Ul­tur er født

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

»Lad mig si­ge det så­dan her. Jeg kun­ne få mit hus ma­let man­ge gan­ge,« ly­der det med smit­ten­de lat­ter fra pres­se­che­fen. Fa­e­rø­er­ne fryg­ter in­gen I den nu­va­e­ren­de fa­e­rø­ske lands­hold­strup på 23 mand fin­des der 11 spil­le­re, som spil­ler i ud­lan­det. Jakup i Stóru­sto­vu er me­de­jer af det fa­e­rø­ske agent­fir­ma FSM og har med­vir­ket til at få fle­re af de fa­e­rø­ske lands­holds­spil­le­re til ud­lan­det. Her­un­der Son­ny Nat­testad til Island, Vil­jor­mur David­son til Vej­le, og Bran­dur Hen­driks­son til Ran­ders.

Agen­ten op­le­ver net­op det­te som en med­vir­ken­de fak­tor til suc­ce­sen for lands­hol­det.

»Når en spil­ler rej­ser ud, op­le­ver han en an­den fod­bold­kul­tur. Herop­pe er vi ek­sem­pel­vis vant til, at man ar­bej­der ved si­den af og så tra­e­ner om af­te­nen. Når en spil­ler kom­mer til ud­lan­det og op­le­ver et fuld­tids­se­tup, så flyt­ter det spil­le­ren hur­tigt tek­nisk. Sam­ti­dig gla­e­der det mig nu og­så me­get, at vi på lands­hol­det har den ret­te blan­ding af fa­e­røsk kul­tur og så sti­mu­le­rin­gen, den uden­land­ske spil­ler har med ude fra.«

Den fa­e­rø­ske første­må­l­mand Gun­nar Ni­el­sen blev til pres­se­mø­det søn­dag spurgt af po­rtu­gi­si­ske jour­na­li­ster, om det fa­e­rø­ske for­svar hav­de ma­re­ridt om Ro­nal­do, og om det var den stør­ste kamp i de­res liv. Sva­ret blev le­ve­ret med et glimt i øjet og af­va­eb­nen­de hu­mor.

»Nu lig­ger vi jo for­an Portu­gal i ta­bel­len, så det bur­de jo va­e­re de­res stør­ste kamp.«

I af­ten skal det fa­e­rø­ske sam­men­hold op imod en af­fod­bol­dens stør­ste in­di­vi­du­a­li­ster. Når den li­tau­i­ske dommer Ge­di­mi­nas Ma­zei­ka i af­ten fløjter op­gø­ret mel­lem Fa­e­rø­er­ne og Portu­gal i gang, er det ik­ke ba­re de 4.845 men­ne­sker på sta­dion, som kryd­ser fin­gre­ne og hep­per på de­res lo­ka­le hel­te, men hvert ene­ste hjem på Fa­e­rø­er­ne vil ha­ve fjern­sy­net ta­endt og spa­endt ven­te på, om de sid­ste knap 30 års fod­bol­drej­se for Fa­e­rø­er­ne vil re­sul­te­re i po­int mod de for­sva­ren­de Eu­ro­pa­me­stre og en ma­ni­feste­ring af lan­det som fod­bold­na­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.