Dår­lig ti­m­ing

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SAT PÅ PLADS AF PAL­MER Ke­vin Magnus­sen blev igen den lil­le i den ind­byr­des dyst med Re­nault-team­kam­me­rat Jo­ly­on Pal­mer i det ja­pan­ske For­mel 1-grand­prix i we­e­ken­den. Bå­de i kva­li­fi­ka­tio­nen lør­dag og i lø­bet i går slut­te­de bri­ti­ske Pal­mer to plad­ser for­an Magnus­sen i de­res gu­le Re­nault-ra­ce­re.

»Der er ik­ke så me­get at si­ge – det var en lang ef­ter­mid­dag, hvor vi ba­re ik­ke hav­de far­ten. Jeg ’slo­ges’ me­get med bi­len, og det har jeg fak­tisk gjort he­le we­e­ken­den. Jeg kan ik­ke pe­ge på et kon­kret pro­blem, men vi har en ra­ek­ke te­o­ri­er, som vi nu må un­der­sø­ge,« sag­de Magnus­sen til BT ef­ter gårs­da­gens grand­prix, hvor han slut­te­de som num­mer 14.

Ne­der­la­get til team­kam­me­ra­ten kom­mer på det nok va­erst ta­en­ke­li­ge tids­punkt for Magnus­sen, hvis for­la­en­ge­de op­tion med Re­nault ud­lø­ber på fre­dag. Bå­de Pal­mer og Magnus­sen kaemper fort­sat for et sa­e­de i en For­mel 1-ra­cer i 2017, og der går ryg­ter om en stør­re ro­ka­de med Re­nault i en cen­tral rol­le.

Det kan dog gi­ve Magnus­sen an­dre kort på hån­den, hvil­ket du kan la­e­se me­get me­re om i BTs For­mel 1-kor­re­spon­dent, Pe­ter Ny­gaards, klum­me her ved si­den af.

Kig­ger man på de to hold­kam­me­ra­ters over­ord­ne­de re­sul­ta­ter for sa­e­so­nen, vi­ser dan­ske­ren sig fort­sat som den bedste kø­rer af de 2 to, li­ge­som det er Magnus­sen, der har ta­get flest po­int til den sam­le­de stil­ling. Hvis man der­i­mod kig­ger på de de­res nu­va­e­ren­de form, har Pal­mer gen­nem de se­ne­ste syv grand­prixer vist sig sta­er­ke­re end Magnus­sen, bå­de når det ga­el­der kva­li­fi­ka­tio­ner­ne og lø­be­ne. I beg­ge ka­te­go­ri­er fø­rer bri­ten med fi­re ind­byr­des sej­re mod Magnus­sens tre. Re­nault jub­ler Til Re­naults hjem­mesi­de forta­el­ler Magnus­sen ef­ter lø­bet, at tea­met ik­ke kan va­e­re helt til­freds med gårs­da­gens re­sul­ta­ter.

Så­dan for­hol­der tea­met sig dog ik­ke til det. Re­naults team­chef, Fre­de­ric Vas­seur, var va­e­sent­lig me­re til­freds med we­e­ken­den, end hvad hans dan­ske kø­rer gi­ver ud­tryk for.

»Vi hav­de vo­res bedste tred­je tra­e­ning i sa­e­so­nen, hvor vi kom i top 10. Kva­li­fi­kai­to­nen var en min­dre skuf­fel­se. Vo­res fart i lø­bet le­ve­de op til det, vi så i tred­je tra­e­ning, og det be­kra­ef­te­de, at vi er gå­et et styk­ke frem, hvad an­går bi­lens yde­ev­ne,« si­ger Fre­de­ric Vas­seur.

Og kig­ger man på gårs­da­gens re­sul­tat­lis­te er der be­stemt og­så grund til op­ti­mis­me. Al­le 22 bi­ler for­må­e­de nem­lig at gen­nem­fø­re lø­bet, hvil­ket ik­ke er sket si­den sa­e­so­nens tred­je grand­prix i Ki­na, og sam­men­lig­ner man med det grand­prix, er re­sul­ta­tet gan­ske im­po­ne­ren­de.

Den­gang slut­te­de Pal­mer sidst, mens Magnus­sen slut­te­de som num­mer 17, mens de i går blev hen­holds­vis num­mer 12 og 14.

Der re­ste­rer fi­re løb i sa­e­so­nen. Det na­e­ste grand­prix kø­res i Austin, USA, 23. ok­to­ber.

KE­VIN MAGNUS­SEN VS. JO­LY­ON PAL­MER HE­LE SA­E­SO­NEN (17 GRAND PRIXER) KVALIFIKATION: 11-6 til Ke­vin Magnus­sen LØB: 9-7 til Magnus­sen SE­NE­STE SYV GRAND­PRIXER KVALIFIKATION: 4-3 til Jo­ly­on Pal­mer LØB: 4-3 til Pal­mer

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.