Magnus­sens

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

var­me til Pors­ches sport­s­vognsteam, som han vandt Le Mans med sid­ste år. Før el­ler si­den vil Hül­ken­berg til­ba­ge til Le Mans, og en lang­tids­kon­trakt med Re­nault kan spa­er­re for dis­se pla­ner. Al­li­ge­vel ty­der me­get på at ty­ske­ren er ta­et på en Re­nault-kon­trakt. MEN HE­LE RE­NAULTS nu­va­e­ren­de or­ga­ni­sa­tion må af­skra­ek­ke etab­le­re­de For­mel 1-kø­re­re som Bot­tas og Hül­ken­berg. De in­ter­ne magt­kam­pe blev end­nu en gang ud­stil­let i we­e­ken­den, da den en­gel­ske stjer­ne-de­sig­ner Ja­mes Al­li­son be­slut­te­de sig for at af­slå et lu­kra­tivt til­bud fra Re­nault.

Eng­la­en­de­ren, der tid­li­ge­re har ar­bej­det for tea­met, an­ses for at va­e­re en af de bedste tek­ni­ke­re i For­mel 1. Han for­lod ef­ter tre år Fer­ra­ri i for­å­ret for at ven­de til­ba­ge til Eng­land. Al­li­sons be­grun­del­se for at tak­ke nej til Re­nault var iføl­ge det an­se­te en­gel­ske uge­blad Au­tosport tea­mets mang­len­de le­del­se. KE­VIN MAGNUS­SEN MÅ i fem da­ge end­nu ven­te på hvad Re­nault, Bot­tas og Hül­ken­berg be­slut­ter sig for. Men selv om han skul­le mi­ste sit Re­nault-sa­e­de, har han go­de chan­cer for at fort­sa­et­te i For­mel 1. Fe­lipe Mas­sa og Jen­son But­ton stop­per, og selv om un­ge Lan­ce Stroll ven­tes at kom­me ind i 2017-fel­tet hos Wil­li­ams og Stof­fel Van­do­or­ne skal kø­re for McLa­ren, vil der va­e­re man­gel på kø­re­re med F1-er­fa­ring.

Sau­ber, der ind­til for ny­lig så ud til at va­e­re Magnus­sens må­ske bedste al­ter­na­tiv, vil ef­ter alt at døm­me fort­sa­et­te med de nu­va­e­ren­de kø­re­re Marcus Eri­cs­son og Fe­lipe Nasr.

Men et par an­dre mu­lig­he­der duk­ke­de op i lø­bet af we­e­ken­den i Suzuka.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.