Sto­re pro­ble­mer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

med jer (dan­ske sport­sjour­na­li­ster, red.) er jeg re­a­list. Selv­føl­ge­lig vil vi gø­re alt, hvad vi kan, ved EM. Men jeg for­ud­ser, at vi kom­mer til at sli­de hårdt i det i Sve­ri­ge,« sag­de Klavs Bruun Jør­gen­sen ef­ter kam­pen, hvor han er­kla­e­re­de sig fortrøst­nings­fuld med hen­blik på at op­nå den top ot­te-pla­ce­ring, DHF og Team Dan­mark i fa­el­les­skab har sat som målsa­et­ning. Un­der op­byg­ning »Men uan­set hvil­ket hold, vi stil­ler med ved EM, må vi er­ken­de, at vi er et hold, der er un­der op­byg­ning. Vi ri­si­ke­rer, at vi ved EM kom­mer fra det ind­l­te­den­de grup­pe­spil til mel­lem­run­den uden po­int. Men selv­om vi skul­le ind­le­de EM med mak­si­mum­po­int, får vi det sva­ert i det vi­de­re for­løb, for­di vi står til at mø­de sta­er­ke hold som Nor­ge, Rusland og Ru­ma­e­ni­en,« sag­de Klavs Bruun Jør­gen­sen.

Dan­mark ind­led­te el­lers we­e­ken­dens Gol­den Le­ague-tur­ne­ring med sejr over Ruslands olym­pi­ske Selv­føl­ge­lig vil vi gø­re alt, hvad vi kan, ved EM. Men jeg for­ud­ser, at vi kom­mer til at sli­de hårdt i det i Sve­ri­ge Klavs Bruun Jør­gen­sen me­stre. Men her­fra løb hol­det ind i sto­re ne­der­lag mod Frank­rig og Nor­ge. Tabt dy­na­mi­k­ken »For­kla­rin­gen kan ly­de som en bort­for­kla­ring. Men vi mang­le­de mod Nor­ge den dy­na­mik, vi hav­de mod Rusland. Des­u­den kom ska­der­ne til at be­ty­de, at vi var tvun­get til at spil­le i en ra­ek­ke op­stil­lin­ger, vi ik­ke hav­de gen­nem­prø­vet,« si­ger Klavs Bruun Jør­gen­sen, der har gi­vet sig selv ek­stra ar­bej­de i den kom­men­de uge.

»Her vil jeg be­sø­ge en ra­ek­ke dan­ske liga­klub­ber. Pla­nen er, at jeg skal ha­ve talt med dem om, hvor­dan spil­ler­ne får for­bed­ret fy­sik­ken,« sag­de Klavs Bruun Jør­gen­sen.

Kri­sti­na Kri­sti­an­sen blev ef­ter kam­pen af de 2.509 tilskuere kå­ret som ’Dan­marks bedste spil­ler’.

»Selv­føl­ge­lig er det ae­r­ger­ligt, at vi ta­ber. Men med hen­syn til EM er jeg ik­ke så be­kym­ret. Vi mø­des på lands­hol­det igen i novem­ber. Her skal vi ba­re gi­ve den fuld ’smad­der’, og så er vi klar til EM,« sag­de Kri­sti­na Kri­sti­an­sen, der blev dansk top­sco­rer med fi­re fuld­tra­ef­fe­re. Selv­føl­ge­lig er det ae­r­ger­ligt, at vi ta­ber. Men med hen­syn til EM er jeg ik­ke så be­kym­ret

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.