Her er til­bud­det, on­li­ne­spil­le­re fry­der sig over

SPIL. Et nyt vel­komst­til­bud fra spil­si­tet Ma­ria Ca­si­no kan vi­se sig at bli­ve sa­er­de­les ind­brin­gen­de for man­ge dan­ske spil­le­re.

BT - - ANNONCE -

Et lu­kra­tivt til­bud, hvor man ved pra­e­cist, hvad man får. Det er fi­lo­so­fi­en bag Ma­ria Ca­si­nos ny­e­ste til­tag, der skal gø­re op med an­dre spil­si­tes’ ten­dens til at gi­ve til­bud, der kra­e­ver be­sva­er­lig ho­ved­reg­ning for at for­stå. Det vil si­ge, at Ma­ria Ca­si­no nu spil­ler med åb­ne kort og forta­el­ler spil­ler­ne, li­ge nøj­ag­tig hvor stort et be­løb de kan for­ven­te. Og det kan smar­te spil­le­re dra­ge nyt­te af. Ba­re in­den for de se­ne­ste må­ne­der har der nem­lig va­e­ret fle­re gevinster på me­re end 100.000 kro­ner samt utal­li­ge femcif­re­de gevinster i Dan­mark.

Selv om det nye til­bud alt­så øger sand­syn­lig­he­den for, at spil­le­re vin­der sto­re pen­ge­sum­mer på gra­tis spil, fø­ler fir­ma­et bag til­bud­det, at der er be­hov for at prø­ve no­get nyt på det dan­ske spil­mar­ked.

»Vi har valgt, at det er vig­tigt at kun­ne gi­ve vo­res spil­le­re det bedst mu­li­ge vel­komst­til­bud på mar­ke­det, for at de va­el­ger net­op os. Her­u­d­over sør­ger vi og­så for at gi­ve dem et bredt og su­per­s­pa­en­den­de ud­valg af spil­mu­lig­he­der,« si­ger Li­ne Nøhr, der er lan­de­chef for Ma­ria Ca­si­no i Dan­mark.

I til­bud­det får spil­le­re 200 kro­ner ek­stra, når de ind­be­ta­ler 100 kro­ner, og det be­løb for­stør­res i takt med ind­be­ta­lin­gen. Det vil si­ge, at man får 500 kro­ner ek­stra ved 250 kro­ners ind­be­ta­ling og he­le 1.000 kro­ner oven i hat­ten, hvis man ind­be­ta­ler 500 kro­ner.

Bonus­sen kan man va­el­ge at bru­ge på samt­li­ge af Ma­ria Ca­si­nos me­re end 200 for­skel­li­ge spil, hvor der for ti­den la­der til at va­e­re vis­se spil­le­re, der har godt med held i sprøjten. I hvert fald vandt en 37-årig mand fra Sol­rød 49.600 kro­ner på spil­let ’Da­nish Flip’ den 5. ok­to­ber ef­ter blot at ha­ve sat­set en halv­tred­ser.

’Da­nish Flip’ er des­u­den sa­er­ligt in­klu­de­ret i vel­komst­til­bud­det, hvor spil­ler­ne får ek­stra spins hver ene­ste må­ned – om de får 10, 25 el­ler 50 spins, af­ha­en­ger af før­ste ind­be­ta­ling, men uan­set hvad, får spil­ler­ne øge­de mu­lig­he­der for at ram­me den sto­re ge­vinst. Pra­e­cis li­ge­som de man­ge dan­ske­re, der har vun­det tu­sind­vis af kro­ner på si­tet over de se­ne­ste må­ne­der.

Ud over at til­bud­det gi­ver for­ø­get gen­nem­sig­tig­hed samt mu­lig­he­den for gra­tis spil og sto­re pra­e­mi­er, er der et om­sa­et­nings­krav på blot 20 gan­ge in­den for 60 da­ge, hvil­ket er i hvert fald 10 gan­ge min­dre end hos de fle­ste kon­kur­ren­ter.

Den 5.ok­to­ber satsede en 37 årig mand fra Sol­rød 50 kr på et spin på DA­NISH FLIP og vandt 49.600 Kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.