EN POLSK HUSKEKAGE

»Det dan­ske fun­da­ment er skrø­be­ligt,« ly­der det fra Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg ef­ter ne­der­la­get til Po­len, og Åge Ha­rei­de er­ken­der, at der skal ar­bej­des på de­fen­si­ven hur­tigst mu­ligt

BT - - VM-KVALIFIKATION - Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg | joko@sporten.dk

De var tra­et­te, slu­kø­re­de og let­te­re fru­stre­re­de. Lands­holds­spil­ler­ne hav­de ik­ke få­et man­ge ti­mers søvn, da de søn­dag mød­te op på Ho­tel Hilt­on i den pol­ske ho­ved­stad da­gen ef­ter ne­der­la­get i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen til Po­len.

Af­te­nen in­den blev de nem­lig kørt rundt af Po­len og Ro­bert Lewan­dowski i lan­ge pe­ri­o­der, og selv­om bå­de Åge Ha­rei­de og fle­re af spil­ler­ne knu­ger sig til de to re­du­ce­rin­ger, der af­bø­de­de fal­det til et 2-3-ne­der­lag, aen­drer det ik­ke på, at Po­len ud­stil­le­de den dan­ske de­fen­siv. De blev over­rum­plet. Over­fal­det. Og dan­sker­ne hav­de in­gen mid­ler at slå igen med.

Det skal der ret­tes op på hur­tigt, for al­le­re­de i mor­gen ven­ter Mon­te­ne­gro i Par­ken i den na­e­ste kva­li­fi­ka­tions­kamp.

Ha­rei­des 3-5-2-sy­stem fej­l­e­de mod Po­len, og den dan­ske midt­ba­ne­s­li­der Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg er den før­ste til at er­ken­de det.

»Fun­da­men­tet er skrø­be­ligt,« si­ger han, men han vil ik­ke sky­de skyl­den fra ne­der­la­get til Po­len på trup­pens un­ge al­der.

»Jeg vil hel­le­re kal­de det et spørgs­mål om kva­li­tet. På et tids­punkt er du og­så nødt til at si­ge til dig selv: Vil jeg bli­ve må­lt som kun at va­e­re 21 år, el­ler vil jeg bli­ve må­lt på, at jeg ger­ne vil va­e­re med, hvor det sker, for­di jeg har am­bi­tio­ner, for­di jeg tør at sa­et­te over­lig­ge­ren højt. For så vil jeg ik­ke si­ge, at det er er­fa­rin­gen el­ler al­der, der gør det. Det er min me­ning.«

»Det må vel va­e­re kva­li­tet som hold, vi mang­ler. At kun­ne løf­te sig og at kun­ne va­e­re en hel­hed. Det er jo det, det er,« si­ger Højb­jerg. Ban­ge anel­ser Land­stra­e­ner Ha­rei­de har den de­fen­si­ve or­ga­ni­sa­tion højt på sin li­ste over gø­re­mål, forta­el­ler han. For un­der kam­pen mod Po­len var han be­kym­ret. Me­get be­kym­ret ef­ter 3-0-må­let, der fuld­byr­de­de Ro­bert Lewan­dowskis hat­tri­ck.

»Da de kom på 3-0, får man al­tid nog­le ban­ge anel­ser som tra­e­ner, for­di jeg sy­nes, må­le­ne kom nemt. Lidt for nemt. Vi har god kon­trol, og vi har et hold, der kan spil­le bold, men vi må ar­bej­de end­nu me­re på at for­sva­re os og­så. Det tror jeg, vi må kig­ge på, når vi mø­der Tjek­ki­et (ven­skabs­kamp i novem­ber, red.). Vi skal la­e­re at for­sva­re os bå­de højt og lavt. Det får vi mu­lig­hed for i tra­e­nings­kam­pe­ne,« ly­der det ae­r­ligt fra nord­man­den.

Og­så ru­ti­ne­re­de Wil­li­am Kvist

Det må vel va­e­re kva­li­tet som hold, vi mang­ler. At kun­ne løf­te sig og at kun­ne va­e­re en hel­hed. Det er jo det, det er Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg

me­ner, at dan­sker­ne fik en be­stemt på­min­del­se i Po­len-kam­pen.

»Må­den, vi kom bag­ud 0-3, er så­dan lidt... Jesus Christ, alt­så. Jeg er glad for, at vi i det mind­ste fik den lil­le slut­spurt, men det var et lil­le wa­ke-up call om, at der sta­dig er ting, der skal ar­bej­des på,« si­ger FC Kø­ben­havn-spil­le­ren.

Selv­om Ha­rei­des trop­per hav­de de­fen­si­ve kva­ler, er nord­man­den fast be­slut­tet på en flek­si­bel må­de, si­ger han.

»Vi kom­mer ik­ke til at skif­te sy­stem, for så går vi fuld­sta­en­dig ud af kon­cep­tet, men vi har jo sagt, at vi og­så kan spil­le med fi­re bag­u­de, hvis vi be­hø­ver me­re tryk for­an, som vi gjor­de i de sid­ste mi­nut­ter mod Po­len. Det kan vi gø­re, men det bli­ver me­re i for­hold til at luk­ke kam­pe. Det har vi gjort før, men vi for­an­drer ik­ke no­get som helst,« slår han fast.

Me­re hård­hed

Ha­rei­de er over­be­vist om, at spil­ler­ne rej­ser sig i tirs­da­gens kamp mod Mon­te­ne­gro, men skal det lyk­kes, ef­ter­ly­ser Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg et hår­de­re og me­re ky­nisk ud­tryk fra Dan­mark.

»Når der er så få kam­pe i kva­li­fi­ka­tio­nen, og man li­ge plud­se­lig skvat­ter, så be­gyn­der man at si­ge: ’Åh nej’. Og det kan jeg og­så godt for­stå, det er og­så nor­malt,« ly­der det fra Sout­hamp­ton-spil­ler­ne, der vil ha­ve me­re rå­hed på ba­nen.

»Vi bli­ver ba­re nødt til at vi­de, at vi skal va­e­re der hver gang. Vi skal ha­ve af­ta­ler­ne på plads. Vi skal va­e­re lidt hår­de­re ved hin­an­den el­ler lidt me­re skrap­pe. Hvad er for­skel­len på os og Tys­kland og Ita­li­en? Det er, at de vil ha­ve et re­sul­tat. At vi må­ler os med dem, vil va­e­re helt ude i ham­pen. Men det er no­get, vi kan kig­ge på. Hvad er det, de gør så godt? De har af­ta­ler­ne på plads, de kra­e­ver en del af hin­an­den og de går ik­ke ned un­der pres.«

Og pres er der en vis ma­eng­de af på Dan­mark ef­ter ne­der­la­get i Warszawa. Nu skal lands­hol­det le­ve­re i Par­ken. Tre po­int mod Mon­te­ne­gro er alt­af­gø­ren­de.

»I man­ge an­dre kva­li­fi­ka­tio­ner har det og­så va­e­ret så­dan, at vi me­get ger­ne skul­le vin­de over Portu­gal og Ita­li­en i Par­ken, det er jo så­dan, ga­met er. Po­len har spil­let uaf­gjort før mod an­dre hold, så lad os nu se. Der er lang tid end­nu, men det gør selv­føl­ge­lig kun vo­res kamp i Par­ken end­nu vig­ti­ge­re,« in­drøm­mer Wil­li­am Kvist.

Ud­over Mon­te­ne­gro i mor­gen mø­der Dan­mark og­så Ka­sak­h­stan i Par­ken i novem­ber, in­den VM-kva­li­fi­ka­tio­nen går i vin­ter­hi og ven­der til­ba­ge i marts mod Ru­ma­e­ni­en

Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg i du­el med Po­lens Ro­bert Lewan­dowski.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.