... Guld-Stå­le bli­ver

Står Nor­ge uden land­stra­e­ner in­den la­en­ge, skal de ik­ke kig­ge Stå­le Sol­bak­kens vej. Han bli­ver i FC Kø­ben­havn.

BT - - VM-KVALIFIKATION - /ritzau/

Norsk fod­bold er i chok ef­ter lør­da­gens 0-1-ne­der­lag til Aser­ba­jds­jan, og pres­set på land­stra­e­ner Per-Mat­hi­as Høg­mo er enormt.

Skul­le det nor­ske lands­hold plud­se­lig stå uden tra­e­ner, er der dog in­gen grund til at kig­ge mod FC Kø­ben­havn og Stå­le Sol­bak­ken.

»Stå­le (Sol­bak­ken, red.) har kon­trakt frem til som­me­ren 2018. Vi vil fort­sa­et­te vo­res glim­ren­de ar­bej­de her i Kø­ben­havn. Stå­le er FCK-tra­e­ner i mini­mum den pe­ri­o­de,« si­ger FC Kø­ben­havns di­rek­tør, An­ders Hørs­holt, iføl­ge den nor­ske avis VG.

Stå­le be­kra­ef­ter

Den ud­la­eg­ning be­kra­ef­ter Stå­le Sol­bak­ken.

»Jeg for­hol­der mig til kon­trak­ten med FCK, og jeg øn­sker ik­ke no­get støj om­kring det,« si­ger Stå­le Sol­bak­ken iføl­ge avi­sen.

Lør­da­gens ne­der­lag med­før­te med det sam­me hef­tig kri­tik af Nor­ges land­stra­e­ner.

»Det er nok nu Høg­mo: Gå af,« skrev den nor­ske avis VG så­le­des på sin hjem­mesi­de i mi­nut­ter­ne ef­ter ne­der­la­get i Baku.

I Nor­ge ha­en­ger til­li­den til PerMat­hi­as Høg­mo fle­re ste­der i en tynd tråd, og pra­esi­den­ten for Nor­ges Fod­bold­for­bund (NFF), Terje

Stå­le (Sol­bak­ken, red.) har kon­trakt frem til som­me­ren 2018. Vi vil fort­sa­et­te vo­res glim­ren­de ar­bej­de her i Kø­ben­havn. Stå­le er FCK-tra­e­ner i mini­mum den pe­ri­o­de An­ders Hørs­holt

Svend­sen, er­ken­der, at Høg­mo skal eva­lu­e­res ef­ter op­gø­ret mod San Ma­ri­no i mor­gen.

Skuf­fet fod­bold­boss

»Jeg er fryg­te­lig skuf­fet over re­sul­ta­tet. Det er krystal­klart. Først og frem­mest er jeg skuf­fet, men vi har en dob­belt­land­skamp nu, så det vil va­e­re for­kert at gø­re sta­tus nu.

»Nu må vi ha­ve fo­kus på tirs­da­gens kamp, og så må vi sum­me­re op ef­ter den, si­ger Nor­ges fod­bold­boss.

De nor­ske me­di­er gik søn­dag hårdt til Terje Svend­sen, og han blev spurgt, hvor­vidt Høg­mo har for­bun­dets til­lid.

»Så la­en­ge han er tra­e­ner for Nor­ge, har han for­bun­dets til­lid, men vi skal jo eva­lu­e­re. Det ta­ger vi ef­ter San Ma­ri­no-kam­pen,« si­ger Terje Svend­sen.

Nor­ge lig­ger i øje­blik­ket num­mer 70 på ver­dens­rang­li­sten, mens Aser­ba­jds­jan lig­ger num­mer 133. Aser­ba­jds­jan har seks po­int ef­ter to kam­pe, da det blev til en 1-0-sejr over San Ma­ri­no i før­ste grup­pe­kamp.

Kri­tik­ken af Per-Mat­hi­as Høg­mo har va­e­ret un­der­vejs i no­gen tid i Nor­ge, og den fulg­te og­så en del i op­tak­ten til lør­da­gens op­gør.

VM-kva­li­fi­ka­tio­nen fulg­te i kølvan­det på, at Nor­ge mis­se­de EM­slut­run­den i Frank­rig, da det i to play­of­f­kam­pe blev til ne­der­lag til Un­garn bå­de hjem­me og ude.

Nor­ge mø­der tirs­dag San Ma­ri­no på hjem­me­ba­ne i lan­dets tred­je grup­pe­kamp i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen.

FO­TO: LISELOTTE SABROE, AFP

Stå­le Sol­bak­ken øn­sker ik­ke støj om­kring sig i for­hold til Nor­ges lands­hold, hvor land­stra­e­ner Per-Mat­hi­as Høg­mo (tv., lil­le fo­to) er i mod­vind.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.