Til kamp mod ra­di­ka­li­se­ring

Der er fler­tal for re­ge­rin­gens man­ge ini­ti­a­ti­ver, der skal for­bed­re ind­sat­sen mod ra­di­ka­li­se­ring

BT - - NYHEDER -

Re­ge­rin­gen har fun­det fler­tal til 22 ini­ti­a­ti­ver, der skal for­bed­re ind­sat­sen mod ra­di­ka­li­se­ring, skri­ver TV2.

En ny en­hed un­der Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste (PET) skal kun­ne iden­ti­fi­ce­re og fjer­ne ek­stre­mi­stisk pro­pa­gan­da på in­ter­net­tet.

Der skal etab­le­res et blo­ke­rings­fil­ter for ter­r­or­pro­pa­gan­da.

Des­u­den skal der va­e­re mu­lig­hed for at på­la­eg­ge dan­ske in­ter­ne­tud­by­de­re at luk­ke ned for ad­gan­gen til uden­land­ske in­ter­net­si­der, der ud­bre­der ek­stre­mi­stisk og vol­de­lig pro­pa­gan­da.

Så­dan ly­der tre af i alt 22 ini­ti­a­ti­ver mod ra­di­ka­li­se­ring, som justits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V), ud­la­en­din­ge- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V) og un­der­vis­nings­mi­ni­ster El­len Tra­ne Nør­by (V) frem­la­eg­ger i dag.

Ini­ti­a­ti­ver­ne vil bl.a. gø­re det sva­e­re­re for den mi­li­tan­te be­va­e­gel­se Is­la­misk Stat at spre­de pro­pa­gan­da. End­nu bre­de­re op­bak­ning Punk­ter­ne ny­der op­bak­ning fra et fler­tal i Fol­ke­tin­get, som for­u­den re­ge­rin­gen ta­el­ler So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og Dansk Fol­ke­par­ti. Nog­le af for­sla­ge­ne har dog end­nu bre­de­re op­bak­ning.

Re­ge­rin­gen vil vi­de­re la­ve en kort­la­eg­ning af de ek­stre­mi­sti­ske ak­ti­vi­te­ter på in­ter­net­tet.

Der skal sa­et­tes gang i et tra­e­nings­og hja­el­pe­pro­gram, hvor en ra­ek­ke stem­mer fra ci­vil­sam­fun­det hja­el­per med at hin­dre ek­stre­mis­me og ter­ror.

Det skal bl.a. ske på so­ci­a­le me­di­er, hvor et kor­ps af de­bat­tø­rer skal ud­for­dre de ek­stre­mi­sti­ske syns­punk­ter.

Fler­tal­let la­eg­ger sam­ti­dig op til at brem­se al­le of­fent­li­ge ydel­ser til frem­med­kri­ge­re.

Ra­di­ka­li­se­re­de ind­sat­te i fa­engs­ler­ne, der har en dom for ter­ror skal frem­over tvin­ges ind i et exit­pro­gram, hvis de øn­sker at bli­ve prø­ve­løsladt. Pra­e­di­ke­ner i fa­engs­ler­ne skal i ud­gangs­punk­tet fin­de sted på dansk frem­over, og så skal til­sy­net med re­li­gi­øse for­kyn­de­re i fa­engs­ler­ne ska­er­pes.

FO­TO: THO­MAS LEK­FELDT OG SA­RAH CHRI­STI­NE NØR­GAARD

Ud­la­en­din­ge- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V) og justits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V), frem­la­eg­ger i dag – sam­men med un­der­vis­nings­mi­ni­ster El­len Tra­ne Nør­by (V) – 22 ini­ti­a­ti­ver mod ra­di­ka­li­se­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.