The­resa May: Vi ven­der ik­ke ryg­gen til Eu­ro­pa

BT - - NYHEDER -

BRE­XIT Der kan ik­ke va­e­re ta­le om, at der bli­ver for­hand­let an­det end en skils­mis­se for Stor­bri­tan­ni­en, der er på vej ud af EU. Det slår den bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster, The­resa May, fast på et pres­se­mø­de med den dan­ske stats­mi­ni­ster, Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V).

»Vi for­la­der EU, men vi ven­der ik­ke vo­res ryg til Eu­ro­pa. Jeg hå­ber, at det kan bli­ve et har­monisk og or­dent­ligt far­vel. Det er i Stor­bri­tan­ni­ens in­ter­es­se og i an­dre EU-lan­des,« si­ger The­resa May.

Den bri­ti­ske le­der er på sit før­ste of­fi­ci­el­le be­søg i Dan­mark, hvor hun be­sø­ger Lars Løk­ke. Over en ar­bejds­frokost har de dis­ku­te­ret bre­xit, bri­ter­nes be­slut­ning om at for­la­de EU.

Bag­ef­ter rej­ser hun di­rek­te til Hol­land for at sø­ge op­bak­ning for­ud for for­hand­lin­ger­ne om at for­la­de EU. Stor­bri­tan­ni­en hå­ber på at kun­ne be­va­re ad­gan­gen til EUs in­dre mar­ked. Sam­ti­dig vil bri­ter­ne ha­ve mu­lig­hed for at sty­re ar­bejds­kraf­tens frie be­va­e­ge­lig­hed.

Em­net står cen­tralt i for­hand­lin­ger­ne om bri­ter­nes ud­tra­e­den af EU, men blev kun be­rørt gan­ske kort på pres­se­mø­det ef­ter ar­bejds­froko­sten. Lars Løk­ke Ras­mus­sen nø­jes med at un­der­stre­ge, at der bør sig­tes mod en »ven­ska­be­lig skils­mis­se«. Ret­tig­he­der og for­plig­tel­ser »Det vil va­e­re ud­gangs­punk­tet i de kom­men­de for­hand­lin­ger. En af­ta­le bli­ver na­tur­lig­vis nødt til at ba­lan­ce­re ret­tig­he­der og for­plig­tel­ser,« si­ger Lars Løk­ke.

Til det si­ger May blot, at Stor­bri­tan­ni­en vil le­ve op til »for­skel­li­ge ret­tig­he­der og plig­ter«, mens lan­det er med­lem af EU.

Se­ne­re på må­ne­den del­ta­ger The­resa May for før­ste gang i et top­mø­de, når stats- og re­ge­rings­che­fer­ne mø­des i Bruxel­les. Der­for har May og Løk­ke dis­ku­te­ret mi­gra­tion og for­hol­det til Rusland, som vil va­e­re på dags­or­de­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.