Stop­per Skats sto­re suc­ces

Til trods for at ind­sat­sen mod so­ci­al dum­ping har va­e­ret en guld­gru­be for statskas­sen, vil re­ge­rin­gen ik­ke vi­dere­fø­re den

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen | smo@bt.dk

De se­ne­ste fi­re år har ind­sat­sen mod so­ci­al dum­ping va­e­ret en sand guld­gru­be for Skat. I et ta­et sam­ar­bej­de med politiet og Ar­bejds­til­sy­net har Skat sendt reg­nin­ger ud på om­kring 500 mio. kr. til uden­land­ske virksomheder, der ope­re­rer i Dan­mark.

Virk­som­he­der­ne har snydt med alt fra al­min­de­lig løn til moms, AM­bi­drag, ar­bejds­ud­le­jeskat og A-skat for et sam­let be­løb på 682,3 mio. kr., op­ly­ser skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen (V) i et svar til Fol­ke­tin­gets Skat­te­ud­valg.

I den hidtil stør­ste sag om so­ci­al dum­ping her­hjem­me blev den ita­li­en­ske me­tro-en­tre­pre­nør Ci­pa sid­ste år dømt til at be­ta­le 22 mio. kr. i bod og ef­ter­be­ta­ling til si­ne an­sat­te på me­tro­byg­ge­ri­et i Kø­ben­havn. Man hav­de i to år snydt si­ne ita­li­en­ske, pol­ske og ru­ma­en­ske an­sat­te for løn for al­le de ti­mer, de ar­bej­de­de.

Nu luk­ker re­ge­rin­gen kon­trol­len ned.

Fra 2018 stop­per be­vil­lin­gen til at fort­sa­et­te kon­trol­len, og det un­drer Mat­ti­as Tes­faye, som er so­ci­al­de­mo­kra­ter­nes ord­fø­rer for so­ci­al dum­ping.

»Tal­le­ne vi­ser, at der er be­hov for, at der er af­sat mid­ler hos myn­dig­he­der­ne til at be­ka­em­pe so­ci­al dum­ping,« si­ger han og be­grun­der det med, at un­der­be­ta­ling og un­fair kon­kur­ren­ce er ble­vet me­re ud­bredt ef­ter øst­ud­vi­del­sen. Ind­be­ret­ter ik­ke skat »Den har og­så aen­dret ka­rak­ter. Hvor vi tid­li­ge­re hav­de hånd­va­er­ke­re, der la­ve­de må­neskin­s­ar­bej­de ef­ter fyraf­ten, ser vi nu sto­re fir­ma­er med man­ge an­sat­te på sto­re pro­jek­ter, der ik­ke ind­be­ret­ter skat. Jeg er fak­tisk en smu­le pro­vo­ke­ret over, at re­ge­rin­gen nu for an­den fi­nans­lov i tra­ek ik­ke ta­ger de her pro­ble­mer se­ri­øst,« si­ger Mat­ti­as Tes­faye.

For­bunds­se­kre­ta­er Hen­ning Over­gaard fra 3F me­ner, at myn­dig­he­der­nes ind­sats har va­e­ret med til at be­ka­em­pe den un­fair kon­kur­ren­ce, som dan­ske byg­nings­ar­bej­de­re og virksomheder har op­le­vet.

Jeg er fak­tisk en smu­le pro­vo­ke­ret over, at re­ge­rin­gen nu for an­den fi­nans­lov i tra­ek ik­ke ta­ger de her pro­ble­mer se­ri­øst Mat­ti­as Tes­faye, ord­fø­rer for so­ci­al dum­ping (S)

»Ik­ke nok med at man har stop­pet de her plat­tensla­ge­re. Det har da­e­le­me og­så vist sig at va­e­re en god for­ret­ning for Dan­mark. Der er al mu­lig grund til at va­e­re til­freds med ind­sat­sen. Der­for er vi be­kym­ret over, at man nu dros­ler helt ned for ind­sat­sen. Det er helt af­gø­ren­de for den sun­de og li­ge kon­kur­ren­ce, at ind­sat­sen gø­res per­ma­nent på fi­nans­lo­ven,« si­ger Hen­ning Over­gaard. Ik­ke na­evnt i 2025-plan Beska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ster Jørn Ne­er­gaard Lar­sen (V) op­ly­ser i et svar til Fol­ke­tin­get, at det er re­ge­rin­gens am­bi­tion at fast­hol­de myn­dig­heds­ind­sat­sen på om­rå­det.

»Men jeg kan ik­ke på nu­va­e­ren­de tids­punkt ud­ta­le mig me­re kon­kret her­om, idet det vil be­ro på de kom­men­de fi­nans­lo­vs­for­hand­lin­ger,« ud­ta­ler han.

So­ci­al dum­ping er dog hver­ken om­talt i 2025-pla­nen el­ler i re­ge­rings­grund­la­get.

Det har hver­ken va­e­ret mu­ligt at få en kom­men­tar til sa­gen fra Ven­stres be­ska­ef­ti­gel­ses­ord­fø­rer Hans An­der­sen el­ler fra DFs grup­pe­for­mand Pe­ter Skaarup.

ARKVFOTO: BAX LIND­HARDT

En ita­li­ensk me­tro-en­tre­pre­nør blev sid­ste år idømt en hi­sto­risk hård dom for un­der­be­ta­ling af si­ne an­sat­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.