Ue­nig­hed om mob­bebø­der

BT - - NYHEDER -

MOB­NING et ta­et sam­ar­bej­de mel­lem sko­le og hjem, samt at sko­ler­ne får ned­fa­el­det den an­ti-mob­be­stra­te­gi, som har va­e­ret lov­plig­tig si­den 2009.

»Så vi skal pri­ma­ert ha­ve sam­ar­bej­det fo­ku­se­ret om­kring mob­ning og ik­ke så me­get ha­ve et sted, hvor man kan kla­ge,« si­ger fora­el­dre­for­man­den.

Hel­ler ik­ke psy­ko­log An­na Bjer­re, der er eks­pert i mob­ning, tror på, at kla­ger og bø­der er vej­en frem.

»Det er må­ske naivt af mig at ta­en­ke, at en økonomisk straf i sig selv ik­ke er vej­en. Men min vur­de­ring er, at der er brug for fle­re pa­e­da­go­gi­ske ha­en­der og en la­en­ge­re­va­ren­de og bed­re ind­sats,« si­ger An­na Bjer­re.

De sko­ler, som er hår­dest ramt af mob­ning, er for­ment­ligt og­så ud­for­dret på an­dre om­rå­der.

Der­for vil en økonomisk sank­tion som en bø­de ik­ke gø­re si­tu­a­tio­nen bed­re, vur­de­rer mob­be­eks­per­ten. Sko­ler op­gi­ver An­na Bjer­re for­nem­mer, at nog­le sko­ler har gi­vet op, for­di mob­be­op­ga­ven er for sva­er at løf­te.

Hver fem­te elev i 4.-9.-klas­se har iføl­ge den se­ne­ste triv­sels­må­ling i fol­ke­sko­len fra 2016 op­le­vet, at de er ble­vet mob­bet i stør­re el­ler min­dre grad.

Og én mob­bet elev er én for me­get, fast­slår for­man­den for Dan­ske Sko­le­e­le­ver, Jens Va­se, der er me­get be­gej­stret over mi­ni­ste­rens ud­mel­ding.

»For at si­ge det sim­pelt: Den her kla­ge­in­stans er det stør­ste, der er sket på det her om­rå­de no­gen­sin­de,« si­ger han.

»Det er før­ste gang, så vidt jeg ved, hvor man fak­tisk prø­ver at la­eg­ge hand­ling bag si­ne ord og ik­ke ba­re la­ver end­nu en op­lys­nings­kampag­ne. Så hvis det kom­mer igen­nem, er det et hi­sto­risk øje­blik,« til­fø­jer Jens Va­se.

Hol­lywood-par­ret er ble­vet sam­men gen­nem bå­de go­de og dår­li­ge ti­der.

I april sid­ste år af­slø­re­de Ri­ta Wil­son, at hun hav­de få­et fjer­net beg­ge si­ne bryster på grund af bryst­kra­eft.

Den­gang for­tal­te hun og­så, hvor im­po­ne­ret hun var over sin mand.

»Du ved al­drig, hvor­dan din ae­g­te­fa­el­le vil re­a­ge­re i så­dan en si­tu­a­tion. Jeg var så for­bløf­fet og over­va­el­det af den op­ma­er­k­som­hed, som min mand gav mig,« sag­de Ri­ta Wil­son i et in­ter­view med The New York Ti­mes.

Det end­te hel­dig­vis lyk­ke­ligt for par­ret, og i ju­ni sid­ste år for­tal­te den let­te­de sku­e­spil­le­rin­de, at hun nu var er­kla­e­ret rask. KARIUS OG BAKTUS Hvis du har sva­ert ved at hu­ske san­gen »I en lil­le båd, der gyn­ger« af Flem­m­ing »Bam­se« Jør­gen­sen, så er det må­ske nu, du skal få i hvert fald om­kva­e­det genop­fri­sket. Det pas­ser nem­lig med, at du skal kun­ne nå at nyn­ne san­gens om­kva­ed fi­re gan­ge, før du kan va­e­re sik­ker på, at di­ne ta­en­der er re­ne, og du kan la­eg­ge tand­bør­sten fra dig. Over­sat til mi­nut­ter be­ty­der det, at du skal bør­ste ta­en­der to mi­nut­ter ad gan­gen, og det skal du gø­re to gan­ge om da­gen. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen i hvert fald fra Tand­la­e­ge­for­e­nin­gen. »To mi­nut­ter ly­der ik­ke af ret me­get, men man kan prø­ve at ta­ge tid, for så er det fak­tisk la­en­ge­re tid, end man tror,« forta­el­ler for­mand for Tand­la­e­ge­for­e­nin­gen Fred­die Slo­th-Lis­b­jerg. Giv dig tid Han me­ner, at man­ge har sva­ert ved at op­fyl­de an­be­fa­lin­gen om de to mi­nut­ter, for­di vi ty­pisk bør­ster ta­en­der, når vi er på vej ud ad dø­ren el­ler på vej i seng. Der­for an­be­fa­ler han, at man ik­ke nød­ven­dig­vis bør­ster ta­en­der for­an spej­let, hvor det ty­pisk er lidt ke­de­ligt, men i ste­det sa­et­ter sig til at se fjern­syn, hø­re mu­sik el­ler ra­dio.

The In­de­pen­dent har reg­net ud, at cir­ka 1896 ti­mer i hvert ene­ste men­ne­ske­liv bør for­lø­be med en tand­bør­ste i mun­den, men un­der­sø­gel­ser vi­ser, at vi kun bru­ger om­kring den hal­ve tid.

Kon­se­kven­sen ved ik­ke at bør­ste ta­en­der­ne grun­digt nok er, at bak­te­ri­er­ne ik­ke bli­ver bør­stet va­ek og i ste­det får lov til at gro.

Ty­pisk ne­de langs tand­køds­ran­den.

Dis­se bak­te­ri­er kan bå­de re­sul­te­re i dår­lig ån­de, mis­farv­ning, hul­ler og pa­ro­don­to­se, si­ger dr. Pay­al Shar­ma Birch til The In­de­pen­dent.

Sam­ti­dig er der og­så øko­no­mi­ske for­de­le ved at bør­ste ta­en­der­ne i den an­be­fa­le­de tid, un­der­stre­ger Fred­die Slo­th-Lis­b­jerg. Børst hul­ler­ne va­ek »Det er fak­tisk mu­ligt at bør­ste be­gyn­den­de hul­ler va­ek, og så spa­rer man jo alt­så en del på tand­la­e­ge­reg­nin­gen,« si­ger han og fort­sa­et­ter:

»Det kra­e­ver dog og­så, at man bru­ger den rig­ti­ge tand­bør­ste­tek­nik og kom­mer he­le mun­den rundt med en tand­pas­ta, der in­de­hol­der fluor. Fluor er nem­lig alt­af­gø­ren­de, hvis man skal fore­byg­ge hul­ler,« fast­slår han. Det er fak­tisk mu­ligt at bør­ste be­gyn­den­de hul­ler va­ek, og så spa­rer man jo alt­så en del på tand­la­e­ge­reg­nin­gen Du bør­ster ik­ke la­en­ge nok. Ta­en­der­ne skal bør­stes i to mi­nut­ter to gan­ge om da­gen. Du bør­ster ta­en­der li­ge ef­ter at ha­ve ind­ta­get no­get sy­re­hol­digt. Det kan ska­de emalj­en. Du skyl­ler mun­den ef­ter tand­børst­ning. På den må­de får tand­pasta­ens fluor ik­ke tid til at ned­bry­de hul­ler. Du bør­ster for hårdt. Du sli­der ta­en­der­ne, hvis du sku­rer dem med tand­bør­sten. Du bru­ger en for hård tand­bør­ste. Al­le bør bru­ge en blød/soft tand­bør­ste for at und­gå sli­be­ska­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.