’ ’

BT - - NYHEDER -

hvad der er sagt og gjort, så er det helt ude af pro­por­tio­ner, så me­get folk er ude ef­ter Do­nald Trump. Det er jo ik­ke så­dan, at han har gjort no­get ulov­ligt. Han har ik­ke få­et FBI på nak­ken el­ler jo­ket med, at man ba­re kan sen­de en dron e eft er Edward Snow­den, og så er det pro­blem løst – beg­ge ting, som Hil­lary Cl­in­ton ef­ter si­gen­de har gjort. Den ene har op­ført sig som en te­e­na­ged­reng til en fest, og den an­den har haft FBI på nak­ken.

I FOR­HOLD TIL

ra­ek­ke af fejl får ham til at vir­ke som en vok­sen­ba­by, der dum­mer sig he­le ti­den – der er fak­tisk for lidt fo­kus på hans skan­da­ler. Der har va­e­ret en en­de­løs ra­ek­ke af spek­taku­la­e­re skan­da­ler i for­hold til han­di­cap­pe­de, lat­i­na­me­ri­ka­ne­re, kvin­der og en hel mas­se an­det. Den ene Det tå­ler slet in­gen sam­men­lig­ning med de po­li­ti­ske pro­ble­mer, som har op­ført

Hil­lary Cl­in­ton har på vis­se om­rå­der. sig som en Trumps skan­da­ler er ene­stå­en­de van­vit­ti­ge, og Cl­in­ton kom­mer slet ik­ke i te­e­na­ged­reng til

na­er­he­den af dem. en fest, og den an­den har haft FBI på nak­ken

Trumps form i ste­det for på hans ind­hold. Det er langt me­re sag­ligt at de­bat­te­re hans hold­ning til ek­sem­pel­vis fri­han­del og for­hold til Rusland i ste­det for at la­eg­ge fo­kus på, at han en­gang har sagt, at han ger­ne vil ta­ge kvin­der i skrid­tet. Jeg un­der­ken­der ik­ke, at det er nog­le uhel­di­ge be­ma­er­k­nin­ger, men der er så me­get me­re, man skal be­døm­me ham på. Jeg tror, at det for man­ge er me­get nem­me­re at for­hol­de sig til hans per­son, end hvad en skat­te­let­tel­se på x an­tal kro­ner be­ty­der – men det er ba­nalt.

FO­KUS ER PÅ

vig­tigt at fin­de ud af, hvil­ke ka­rak­ter­tra­ek den per­son, der skal be­stri­de pra­esi­den­tem­be­det, har, men der er me­re til det end som så. Win­ston Chur­chill (tid­li­ge­re bri­tisk pre­mi­er­mi­ni­ster, red.) sag­de og­så nog­le rig­tig grim­me ting om kvin­der. Det gjor­de ham ik­ke til en dår­lig pre­mi­er­mi­ni­ster. Det he­le bli­ver lidt for po­li­tisk kor­rekt – det er vig­ti­ge­re, at man er fejl­fri, end hvad ens po­li­tik er.

SELV­FØL­GE­LIG ER DET DO­NALD TRUMPS EN­DE­LØ­SE

no­get galt i at bli­ve un­der­søgt af FBI, hvis man en­der med at bli­ve fri­kendt. Vi kan jo al­le sam­men ri­si­ke­re, at der bli­ver ned­sat en un­der­sø­gel­se af os, men hvis vi en­der med at bli­ve fri­kendt, så er der ik­ke no­get pro­blem i det. Cl­in­ton har nog­le po­li­ti­ske pro­ble­mer, men det er kun pro­ble­mer – ik­ke skan­da­ler.

DER ER IK­KE

er der og­så be­hov for at kig­ge me­get me­re kri­tisk på Trumps to­ta­le fra­va­er af po­li­tik. At der ik­ke er fo­kus på Trumps po­li­tik, er hans egen skyld. Han ta­ler ik­ke selv om kon­kret po­li­tik, men kun i me­get bre­de og us­am­men­ha­en­gen­de over­skrif­ter. En­ten ek­si­ste­rer hans po­li­tik ik­ke, el­ler og­så er den hem­me­lig. Om job­s­ka­bel­se har han sagt: ’ba­re stol på mig’, og om kam­pen mod IS har han sagt: ’det bli­ver jeg nødt til at hol­de hem­me­ligt, så jeg ik­ke afslører for me­get’. Så­dan er hans po­li­tik.

UD OVER SKANDALERNE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.