Så går det he­le nok va­ek igen

BT - - NYHEDER -

Pyh, en ny ja­e­ger­bog, i PET­for­kla­ed­ning, til at sa­et­te sig på he­le sen­de­fla­den. Trum­fet af Trump og en tv-de­bat så fjern fra dansk re­al­po­li­tik, at den al­li­ge­vel ud­ma­nøv­re­rer ef­ter­døn­nin­ger­ne på åb­nings­de­bat­ten på dansk. Og i af­ten er der VM-kval­kamp i Par­ken, hvor kul­tur­mi­ni­ste­ren skal un­der­hol­de sa­er­ligt in­vi­te­re­de med lands­hol­dets be­tyd­ning for den na­tio­na­le iden­ti­tet. Pyh, så går det he­le nok va­ek igen, ta­en­ker Fre­de­rik og føl­ge sik­kert in­de på Ama­li­en­borg.

HVAD ER PRO­BLE­MET? Man kan dår­ligt klan­dre den po­li­ti­ske top i Dan­marks Idra­etsFor­bund for at ra­ek­ke ud ef­ter Kron­prin­sen...

OG DET GØR det jo nok, for der sy­nes ik­ke at va­e­re den sto­re po­li­ti­ske vil­je til at blo­ke­re vej­en for kron­prins Fre­de­riks fort­sat­te med­lem­skab af en af ver­dens mest eks­klu­si­ve for­sam­lin­ger. Selv­om dag­bla­det In­for­ma­tions ak­tind­sigt og af­da­ek­ning af Kron­prin­sens op­tra­e­den op til Den In­ter­na­tio­na­le Olym­pi­ske Ko­mi­tes hånd­te­ring af rus­sisk statsdo­ping og­så er den be­kra­ef­ten­de hi­sto­rie på, at Fre­de­rik al­drig skul­le ha­ve va­e­ret el­ler har no­get at gø­re i den ko­mi­te. MAN KAN DÅR­LIGT klan­dre den po­li­ti­ske top i Dan­marks Idra­etsFor­bund MI­KA­EL SJÖBERG for at ra­ek­ke ud ef­ter Kron­prin­sens tråd på de bo­ne­de IOC-gul­ve som af­lø­ser for Kai Holm, der sat­te sin per­son og slut­spurt ind i kam­pen for Fre­de­rik. En sja­el­den op­portun lej­lig­hed for ot­te år si­den til at kom­me med de­r­ind, hvor ind­fly­del­sen ik­ke nød­ven­dig­vis er pro­por­tio­nel med an­tal­let af med­lem­mer. Med den tid­li­ge­re bad­min­ton­spil­ler Poul-Erik Høy­ers se­ne­re en­tre i IOC fik for­bun­det må­ske nok sin re­pra­e­sen­tant af idra­ets­fol­ket i det al­ler­hel­lig­ste. Men kron­prins Fre­de­riks med­lem­skab gav den ek­stra snert af roy­al rø­gel­se, som bå­de in­dadtil i idra­et­stop­pens selv­for­stå­el­se ha­e­ver pro­duk­tet, og som sik­kert ban­ker en ma­hog­ni­dør el­ler to ek­stra ind i for­sø­get på at gø­re sig ga­el­den­de el­ler en smu­le me­re vig­tig­per udi VIP-be­stra­e­bel­ser­ne. DEN VAERDIPOLITISKE VA­ER­DI hos Fogh-re­ge­rin­gen og da­va­e­ren­de kul­tur­mi­ni­ster Bri­an Mik­kel­sen var og­så til at få øje på. Så la­en­ge det gik godt, Kron­prin­sen klap­pe­de og duk­ke­de op de rig­ti­ge ste­der og ik­ke ro­de­de sig ud i for me­get sort snak ved en mi­kro­fon. En af­stemt for­vent­ning om at re­pra­e­sen­te­re Kurt Las­sen, of­fi­ci­el dansk idra­etspo­li­tik uden li­ge­frem at agi­te­re el­ler rå­be højt på re­ge­rin­gens veg­ne. I al diskre­tion, for­stås. DA DET BLEV al­vor, faldt bå­de kron­prins og me­nin­gen med det he­le igen­nem med et brag. Kom­plek­si­te­ten i af­ta­len re­ge­ring og kon­ge­hus imel­lem stod og står åben­lys for al­le. For­di Fre­de­rik sat­te sig op imod bå­de re­ge­rin­gen og DIFs hold­ning om at smi­de Rusland på OL-po­r­ten på bag­grund af den Wa­da-rap­port, der blot­lag­de rus­ser­nes stats­støt­te­de do­ping­møn­ster. Som med­lem af IOC var han for så vidt i sin go­de ret til at bak­ke op om sin egen ek­se­ku­tiv­ko­mi­te. Men at han og kon­ge­hu­set iføl­ge In­for­ma­tions op­rul­ning af be­slut­nings­gan­gen to­talt ig­no­re­re­de fle­re for­søg på mail-di­a­log fra Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et i sags­for­lø­bet, il­lu­stre­rer alt for godt pro­blem­stil­lin­gen. OG NU GÅR bå­de den ak­tu­el­le kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der og den tid­li­ge­re i skik­kel­se af Bri­an Mik­kel­sen med sto­re Wa­da-am­bi­tio­ner på li­stesko. Selv­om det nok går va­ek igen, er det in­kon­se­kvent og slap dansk idra­etspo­li­tik.

For­mand, Den Dan­ske Dom­mer­for­e­ning

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.