Den on­de­ste de­bat

Trump og Cl­in­ton tør­ne­de sam­men på tv. ’En skamplet’, ly­der dom­men

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg | ho­eg@bt.dk

Når en tv-trans­mit­te­ret ame­ri­kansk pra­esi­dent­de­bat ind­le­des med, at den ene kan­di­dat tru­er den an­den med fa­engsel og der­ef­ter an­kla­ger ved­kom­men­de for at va­e­re ’dja­ev­len’, så ved man, at der er no­get helt galt. Og det er der i dén grad i op­gø­ret imel­lem Hil­lary Cl­in­ton og Do­nald Trump. Nat­ten til i går tør­ne­de de to pra­esi­dent­kan­di­da­ter sam­men i de­res an­den af i alt tre tv-de­bat­ter. Og selv­om Hil­lary Cl­in­ton iføl­ge de fle­ste neut­ra­le me­nings­må­lin­ger vandt, så er kun få im­po­ne­re­de.

»Jeg sy­nes, at det var en skamplet på ame­ri­kansk hi­sto­rie. Og den er i for­vej­en ik­ke for køn,« si­ger po­li­tisk kom­men­ta­tor for tv-ka­na­len MSNBC Chris Mat­t­hews. Og den kend­te tv-mand er be­stemt ik­ke ale­ne med sin skuf­fel­se. Så­le­des slog sel­ve­ste le­de­ren af det re­pu­bli­kan­ske fler­tal i kon­gres­sen Paul Ry­an i går hån­den af par­tiets of­fi­ci­el­le kan­di­dat Do­nald Trump.

Ry­an fastslog, at han og re­sten af den of­fi­ci­el­le GOP-le­del­se (Det Re­pu­bli­kan­ske Par­ti) frem til valg­da­gen ik­ke la­en­ge­re vil for­sø­ge at for­sva­re Do­nald Trumps vil­de op­før­sel og ra­bi­a­te ud­ta­lel­ser. I ste­det vil par­ti­et sat­se alt på at be­va­re fler­tal­let i den ame­ri­kan­ske kon­gres. Og der­ved la­der de den kon­tro­ver­si­el­le Trump sej­le sin egen sø. Se­na­to­rer tra­ek­ker de­res støt­te Ef­ter fre­da­gens of­fent­lig­gø­rel­se af en pin­lig pri­vat sam­ta­le imel­lem Do­nald Trump og tv-va­er­ten Bil­ly Bush (Ge­or­ge Bush’ fa­et­ter), brug­te over 35 re­pu­bli­kan­ske se­na­to­rer og med­lem­mer af den ame­ri­kan­ske kon­gres we­e­ken­den på at tra­ek­ke de­res støt­te til Do­nald Trump til­ba­ge.

15 af dis­se le­den­de re­pu­bli­kan­ske po­li­ti­ke­re op­for­dre­de så­gar Trump til at tra­ek­ke sig helt ud af valg­kam­pen og i ste­det la­de vi­ce­pra­esi­dent- kan­di­dat Mi­ke Pen­ce over­ta­ge kan­di­dat­po­sten.

På vi­deo­op­ta­gel­sen fra 2005 be­skri­ver den den­gang ny­gif­te Do­nald Trump, hvor­dan han kan be­hand­le kvin­der, som det pas­ser ham. Og han si­ger bl.a.: ’Du kan ba­re ta­ge dem på kus­sen (pus­sy, red.)’.

Den ny­e­ste skan­da­le sat­te dags­or­de­nen for de før­ste 25 mi­nut­ter af den halvan­den ti­mes lan­ge de­bat. Men på miraku­løs vis fik Trump ka­em­pet sig ud af den pin­li­ge fa­el­de, han hav­de sat for sig selv.

Og ef­ter de­bat­ten men­te man­ge, at den re­pu­bli­kan­ske kan­di­dat kla­re­de sig be­ty­de­ligt bed­re end i de­bat num­mer ét.

Den sid­ste de­bat imel­lem Trump og Cl­in­ton fo­re­går 19. ok­to­ber.

FO­TO AFP

De tre kvin­der var på plads un­der tv-de­bat­ten nat­ten til i går, men de for­holdt sig i ro.

FO­TO: AFP

Hil­lary Cl­in­ton og Do­nald Trump un­der den an­den af i alt tre tv-de­bat­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.