For­fat­te­re vre­de over Nato-chef

BT - - NYHEDER - /ritzau/

Natos ge­ne­ral­se­kre­ta­er har skre­vet en bog, og den kom­mer han til at tje­ne man­ge pen­ge på. Nor­ske for­fat­te­re me­ner, at han kom­mer til at tje­ne for me­get.

Gyl­den­dal har gi­vet Jens Stol­ten­berg, den tid­li­ge­re so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske stats­mi­ni­ster i Nor­ge, en ek­stra god af­ta­le med hø­je­re roy­al­ties end nor­malt.

Bog­bran­chen er und­ta­get kon­kur­ren­ce­lov­giv­nin­gen i Nor­ge. Men af­ta­len mel­lem Stol­ten­berg og Gyl­den­dal om selv­bi­o­gra­fi­en ’Min hi­sto­rie’ kan un­der­gra­ve den nor­ske bog­bran­ches sa­er­stil­ling, me­ner fle­re for­fat­te­re.

»Ba­re der kom­mer en ken­dis ind ad dø­ren, så åb­ner de teg­ne­bo­gen. På den må­de un­der­gra­ver de af­ta­len,« si­ger for­fat­ter Sig­mund Lø­vå­sen.

Hvis Stol­ten­bergs bog sa­el­ger 100.000 ek­sem­pla­rer, vil Na­to­che­fen tje­ne 5,7 mil­li­o­ner nor­ske kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.