E kom­mer

BT - - NYHEDER -

Man­ge af rus­ser­ne op­fø­rer sig fuld­sta­en­dig, som vi gjor­de, da vi be­gynd­te at rej­se i 1960er­ne. De ta­ger ik­ke hen­syn til an­dre CHARTER-DI­LEM­MA Når de rus­si­ske turi­ster fø­rer sig frem med sto­re arm­be­va­e­gel­ser på fe­ri­en, hand­ler det blandt an­det om at vi­se, man ik­ke er im­po­ne­ret over os i Ve­sten. Så­dan ly­der vur­de­rin­gen fra An­na Li­bak, ud­lands­re­dak­tør på Ber­ling­s­ke og Rusland-ken­der. Hun har bl.a. va­e­ret ud­sta­tio­ne­ret som kor­re­spon­dent i Rusland.

»De vil vi­se, de ik­ke la­der sig du­pe­re. Det ha­en­ger sam­men med, at der i Rusland har va­e­ret et min­dre­va­erds­kom­pleks ef­ter Sov­je­tu­ni­o­nens fald. Nu me­ner man, at Rusland er ved at gen­rej­se­sig som stormagt, og så skal de hov­ne eu­ro­pa­e­e­re ik­ke tro, de er no­get.«

Der­for kan An­na Li­bak og­så godt for­stå Bra­vo Tours’ rej­seam­bas­sa­dør Stig El­lings sam­men­lig­ning af rus­si­ske turi­ster med dan­ske char­ter­turi­ster i 60er­ne.

»Vi op­før­te os barn­ligt og selv­ha­ev­den­de, for­di vi i grun­den hav­de et min­dre­va­erds­kom­pleks. Jeg tror, det er den sam­me fø­lel­se, der teg­ner den rus­si­ske frem­bru­sen­de turist,« si­ger Li­bak og for­kla­rer, at det er rus­se­re med pen­ge, der vil fø­re sig frem. I Rusland er der nem­lig ik­ke no­get ide­al om, at man skal hol­de lav pro­fil, hvis man har pen­ge og magt.

Li­bak un­der­stre­ger, at det bil­le­de, der nu teg­nes af rus­si­ske char­ter­turi­ster, langt­fra mat­cher al­le rus­se­re.

»Den rus­si­ske be­folk­ning går ik­ke der­hjem­me og rå­ber på ga­der og stra­e­der. Det er de ri­ge, der gør det. Og de gør det for at stad­fa­e­ste, de har magt.« Ik­ke va­er­re end an­dre Tatja­na Jakou­che­va Sø­ren­sen er for­mand for Dansk Rus­sisk Hus i Jyl­land. Hun kan ik­ke gen­ken­de det bil­le­de, som bli­ver teg­net af rus­si­ske char­ter­turi­ster.

»Vi har lej­lig­hed i Tyr­ki­et, hvor der bå­de er mas­ser af rus­si­ske og dan­ske turi­ster, og jeg har ik­ke op­le­vet, at de rus­si­ske turi­ster ren­der ful­de rundt. Det er helt nor­ma­le men­ne­sker,« si­ger Tatja­na, der op­rin­de­ligt er fra Skt. Pe­ters­borg, men har bo­et i Dan­mark i 20 år.

»Hvis du går i by­en fre­dag af­ten i Aar­hus, er der mas­ser af ful­de dan­ske­re, og hvis du ser by­en na­e­ste mor­gen, er den me­re snav­set, end jeg no­gen­sin­de har op­le­vet en lør­dag mor­gen i Rusland.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.